Wat hebben we hiervoor gedaan in 2017?

Schaliegas

Het kabinet heeft besloten tot 2023 niet naar schaliegas te boren.
Conform het kabinetsbesluit is deze besluitvorming over schaliegas opgenomen in de Ontwerpstructuurvisie Ondergrond. De termijn waarop commerciële opsporing en winning is uitgesloten, is verlengd tot 2023. Voor de periode daarna is de besluitvorming onbekend. In ieder geval is duidelijk dat de winning van schaliegas is uitgesloten in de gebieden die in het PlanMER Schaliegas als uitsluitingsgebieden zijn opgenomen (stedelijk gebied, Natura 2000-gebieden, grote wateren alsmede waterwingebieden, grondwaterbeschermingsgebieden en daaromheen liggende boringvrije zones ter bescherming van die winning, alle tot een diepte van 1000 m).
Mocht in de toekomst, mede op grond van de onderzoeksresultaten, besloten worden dat schaliegaswinning kan plaatsvinden, dan zal een gebiedsspecifieke afweging worden gemaakt, waarbij de decentrale overheden worden betrokken. Daarbij wordt rekening gehouden met de reeds geaccommodeerde (ondergrond)functies.

Asbesttaken

In de Kadernota 2017 was hier een p.m. post voor opgenomen. De werkzaamheden ten aanzien van het toezicht op asbest zijn beknopt omschreven in de maatwerkaanbieding van de Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek (OFGV), hierin is een onderverdeling gemaakt in de taken die onder de zogenoemde basistaken vallen die door de gemeenten verplicht ondergebracht dienen te worden bij een omgevingsdienst en extra taken. Voor de basistaken (verplichte taken) bedragen de kosten € 88.000 (0,85 Fte).

Per 1 januari 2017 worden deze asbesttaken (basistaken) structureel uitgevoerd door de OFGV. De OFGV rapporteert hier jaarlijks over in hun jaarverslag.

Windbeleid

In 2016 is het Regioplan Wind vastgesteld. Daarmee is er een structuurvisie die het
ruimtelijk kader biedt voor initiatiefnemers tot de ontwikkeling van windparken.
In samenwerking met de gemeente Zeewolde en Lelystad is een projectbureau Wind ingesteld, dat ook in gezamenlijkheid wordt bekostigd. Hiervoor is in de kadernota 2016 door de gemeenteraad 5 x € 90.000 per jaar beschikbaar gesteld, voor de looptijd van in totaal 5 jaar. Vooralsnog wordt het projectbureau hieruit betaald.

Het projectbureau is sinds eind 2016 operationeel en ondersteunt de gemeenten bij het daadwerkelijk realiseren van de windparken. De taken van het projectbureau zijn o.a.:

  • Vanuit de belangen van de gemeenten/provincie meedenken bij het opstellen van de Rijksinpassingsplannen, de  participatievoorstellen en het realiseren van de windparken;
  • Het zorgdragen voor het opstellen van de benodigde overeenkomsten, onderzoeken, vergunningen e.d.;
  • Het opstellen van een gezamenlijke strategie en het (mede)voeren van de onderhandelingen met de initiatiefnemers.

Inmiddels is de Nota kostenverhaal vastgesteld en zullen de voorbereidingskosten in samenhang met de bouwleges op de initiatiefnemer worden verhaald middels anterieure overeenkomsten met initiatiefnemers.
De projectgebieden Noord, Oost en West zijn inmiddels in volle gang en de eerste anterieure overeenkomst met projectgebied Noord is gepland in het eerste kwartaal van 2018.