Algemeen

Afkortingenlijst

AD

Algemene Dienst

AED

Automatische Externe Defibrillator

AJ

Arbeidsjaren

AKTIV

Afspraak is afspraak, Klantgericht, Toekomstgericht, Integer, Veranderingsgezind

AMIF

Europese Asiel-, Migratie- en Integratiefonds

Amvb

Algemene maatregel van bestuur

AMW

Algemeen Maatschappelijk Werk

AO/IC

Administratieve organisatie/ Interne Controle

APPA

Algemene Pensioenwet Politieke Ambtsdragers

APV

Algemene plaatselijke verordening

AR

Algemene reserve

AU

Algemene uitkering

AVG

Algemene verordening gegevensbescherming

AWBZ

Algemene wet bijzondere ziektekosten

AZC

asielzoekerscentrum

B&W

Burgemeester & Wethouders

Bado

Besluit accountantscontrole decentrale overheden

BAG

Basisregistratie Adressen en Gebouwen

BBV

Besluit Begroting en Verantwoording

Bbz

Besluit bijstandsverlening zelfstandigen

BCF

BTW CompensatieFonds

BDU

Brede Doeluitkering

BGT

Basisregistratie Grootschalige Topografie

BIG

Baseline Informatiebeveiliging Gemeenten

BNG

Bank Nederlandse Gemeenten

BO

Basisonderwijs

Bofw

Bestuurlijk overleg financiele verhoudingen

BRM

Bouwrijpmaken

BRP

Basisregistratie Personen

BSC

Buurtsportcoaches

BUIG

Bundeling Uitkeringen Inkomensvoorzieningen Gemeenten

BV

Besloten Vennootschap

BZK

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

CAH

Christelijke Agrarische Hogeschool

CAK

Centraal Administratiekantoor

CBS

Centraal Bureau voor Statistiek

CCV

Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid

CER

Compensatie eigen risico

CJG

Centrum voor Jeugd en Gezin

COA

Centraal Orgaan opvang Asielzoekers

COELO

Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden

CoPI

Commando Plaats Incident

CPO

Collectief Particulier Opdrachtgeverschap

CROW

Centrum voor Regelgeving en Onderzoek in de Grond-, Water- en Wegenbouw en de Verkeerstechniek

DBMO

Design Build Maintain Operate

DHW

Drank- en Horecawet

DLO

Digitaal Loket Ondernemers

DOR

Digitaal OpkopersRegister

DSO

Digitale Stelsel Omgevingswet

DU

Decentralisatie-uitkering

DUO

Dienst Uitvoering Onderwijs

ECB

Educatief centrum Biddinghuizen

EFRO

Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling

ENSIA

Eenduidige Normatiek Single Information Audit

ESF

Europees Sociaal Fonds

Fido

Wet Financiering decentrale overheden

GBA

Gemeentelijke Basisadministratie

GBI

Gemeentelijke Basisprocessen Inkomen

GBLT

Gemeenschappelijk Belastingkantoor Lococensus-Tricijn

GDI

Generieke Digitale Infrastructuur

GEO

Geografische (ruimtelijke)

GF

Gemeentefonds

GFT

Groente-, fruit- en tuinafval

GGD

Gemeenschappelijke GezondheidsDienst

GGZ

Geestelijke gezondheidszorg

GHOR

Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio

GIDS

Gezond in de Stad

GMSD

Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein

GR

Gemeenschappelijke Regeling

GREX

Grondexploitatie

GRIP

Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijdings Procedure

GRP

Gemeentelijk Riolerings Plan

GS

Gedeputeerde Staten

GVVP

Gemeentelijk verkeers- en vervoersplan

GW

Gemeentewet

HFA

Het Flevolands Archief

HH(T)

Huishoudelijke Hulp (Toelage)

HNW

Het Nieuwe Werken

HRM

Human Resource Management

HT

Horizontaal Toezicht

HUA

Het Utrechts Archief

HVC

Huisvuilcentrale Alkmaar

IAM

Identity Access Management

IBI

Interbestuurlijke Informatie

IBP

Informatiebeleidsplan

IBT

Interbestuurlijk Toezicht

ICT

Informatie- en Communicatietechnologie

IHP

Integraal huisvestingsplan

Iip

Investors in people

IKB

Individueel Keuzebudget

IKK

Innovatie Kwaliteit Kinderopvang

IM

Informatiemanagement

IMRO

Informatiemodel Ruimtelijke Ordening

IMVA

Immateriële vaste activa

i-NUP

Implementatie Nationaal Uitvoeringsprogramma dienstverlening en e-overheid

IOAW

Inkomensvoorziening voor oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers

IOAZ

Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen

ISMS

Information Security Management System

ISZW

Inspectie Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

IU

Integratie-uitkering

IVA

Immateriële vaste activa

IVB

Integraal Veiligheidsbeleid

JIT

Jeugd InterventieTeam

JOGG

Jongeren op gezond gewicht

JOP

Jongeren Ontmoetings Plaats

KCC

Klantcontactcentrum

KCS

Klantcontactsysteem

KLPD

Korps Landelijke Politie Diensten

KPS

Kostprijssystematiek

KVB

Keurmerk Veilig Buitengebied

KVO(-W)

Keurmerk Veilig Ondernemen (winkelgebied)

LA

Lelystad Airport

LAG

Lokale Actie Groep

LEA

Locale Educatieve Agenda

LED

Licht-emitterende diode

LISA

Landelijk Informatiesysteem van Arbeidsplaatsen

LTA

Landelijk Transitiearrangement

LTO

Land- en Tuinbouw Organisatie

M&O

Misbruik & Oneigenlijk gebruik

MDF

Maatschappelijke Dienstverlening Flevoland

MER

Milieueffectrapportage

MFC

Multi functioneel centrum

MFG

Multi functioneel gebouw

MKB

Midden- en kleinbedrijf

MOP

Meerjarig onderhoudsplan

Mozard

Zaaksysteem in gebruik bij gemeente Dronten

MVA

Materiële Vaste Activa

NAR

Nederlands Adviesbureau Risicomanagement

NGdW

NedGeodataWarehouse

NGRU

Netto Gecorrigeerde RijksUitgaven

NHR

Basisregistratie Handelsregister

NIEGG

Niet in exploitatie genomen gronden

NLE

Nieuw Land Erfgoedcentrum

NV

Naamloze Vennootschap

OAB

Onderwijsachterstandenbudget

OBD

Stichting Overlegorgaan Belangenbehartiging Dronten

OCW

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

OFGV

Omgevingsdienst Flevoland & Gooi- en Vechtstreek

OFW

Oost Flevoland Woondiensten

OGG

Oneigenlijk gebruik gemeentegrond

Oggz

Openbare geestelijke gezondheidszorg

OLO

Omgevingsloket

OMFL

Ontwikkelingsmaatschappij Flevoland

ONS

OmriNgd door Service

OOGO

Op overeenstemming gericht overleg (passend onderwijs)

OV

Openbare verlichting en/of openbaar vervoer

OVD(-bz)

Officier van Dienst (bevolkingszorg)

OZB

Onroerende Zaak Belasting

P&C

Planning & Control

PC

Protestants christelijk

PDCA

Plan, do, check, act

PGB

Persoonsgebonden budget

PKVW

PolitieKeurmerk Veilig Wonen

PO

Primair Onderwijs

POC-methode

Percentage of completionmethode

P-wet of PW

Participatiewet

PTC+

Praktijk trainingscentrum

REC

Reconstructie

RIEC

Regionaal Informatie en Expertise Centrum

RIVM

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu

RK

Rooms katholiek

RMC

Regionaal Meld- en Coördinatiepunt

ROR

Rijksopleidingsinstituut tegengaan Radicalisering

RSGB

Referentiemodel stelsel van gemeentelijke basisgegevens

Ruddo

Regeling uitzettingen en derivaten decentrale overheden

SAF

Samenwerking Afvalwaterketen Flevoland

SAVE

SAmenwerken aan VEiligheid

SBO

Speciaal Basis Onderwijs

SCP

Sociaal en Cultureel Planbureau

SD

Sociaal domein

SEA

Sociaal Economische Agenda

SHV

Schuldhulpverlening

SIPI

Stichting Interculturele Participatie en Integratie

SiSa

Single Information Single Audit

SLOK

Stimuleringsregeling Lokale Klimaatinitiatieven

SMW

School Maatschappelijk Werk

SOC

Security Operations Center

SROI

Social Return On Investment

SSC ONS

Shared Service Centrum OmriNgd door Samenwerking

StUF

Standaard Uitwisseling Formaat

SVB

Sociale Verzekeringsbank

SVn

Stimuleringsfonds Volkshuisvesting

SW bedrijf

Sociale Werkvoorziening

SWIF

SamenWerken in Flevoland

SZW

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

TAW

Terreinafwerking

TMLO

Toepassingsprofiel Metadatering Lokale Overheden

TOP

Toeristische overstappunten

TSD

Transities Sociaal Domein

Ufdo

Uitvoeringsregel Financiering decentrale overheden

VenJ

Ministerie van Veiligheid en Justitie

VGHS

Voorraad grond- en hulpstoffen

VGRP

Verbreed gemeentelijk riolerings plan

VMBO

Voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs

VNG

Vereniging Nederlandse Gemeenten

VO

Voortgezet onderwijs

VOG

Verklaring omtrent gedrag

Vpb

Vennootschapsbelasting

VRF

Veiligheidsregio Flevoland

VRGV

Veiligheidsregio Gooi- en Vechtstreek

VROM

Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu

VSV

Voortijdig schoolverlaters

VTH

Vergunningverlening, toezicht en handhaving

VVE

Voor- en vroegschoolse educatie

VVI

Vervangingsinvesteringen

VWS

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 

Wabo

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

WBB

Wijk- en buurtbeheer

Wbp

Wet bescherming persoonsgegevens

WBS

Werkcoach BemiddelingsService

Wet Fido

Wet financiering decentrale overheden

Wet RGT

Wet Revitalisering Generiek Toezicht

WKB

Wet Kwaliteitsborging voor het Bouwen

WKR

Werkkostenregeling

WLZ

Wet langdurige zorg

Wmo

Wet maatschappelijke ondersteuning