Algemeen

Het gerealiseerde resultaat volgend uit het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening

Voor een nadere specificatie van het gerealiseerde, nog te bestemmen resultaat ad € 21,1 miljoen wordt verwezen naar de analyse bij gerealiseerde baten en lasten per programma, dat hieronder is opgenomen. In het raadsvoorstel ter vaststelling van de jaarrekening wordt aan u een voorstel voor bestemming van dit resultaat gedaan, dat tevens is opgenomen als inleiding bij het jaarverslag.

Lasten en Baten

Rekening

Primitieve Begroting

Begroting na wijzigingen

Rekening

Verschil

(x € 1.000)

2016

2017

2017

2017

2017

Lasten:

0

Algemeen bestuur

-7.360

-12.711

-12.670

-4.949

7.721

1

Openbare orde en veiligheid

-3.185

-2.663

-2.650

-2.592

58

2

Verkeer, vervoer en waterstaat

-8.059

-9.867

-6.760

-6.628

132

3

Economische zaken

-1.543

-1.216

-1.493

-1.295

198

4

Onderwijs

-6.207

-5.912

-6.060

-6.304

-243

5

Cultuur en recreatie

-15.464

-14.938

-15.286

-14.683

603

6

Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening

-40.254

-36.067

-40.720

-41.459

-739

7

Volksgezondheid en milieu

-8.805

-7.659

-7.877

-8.227

-349

8

Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting

-11.674

-5.261

-4.519

-4.652

-132

Subtotaal lasten

-102.552

-96.293

-98.036

-90.788

7.248

Baten:

0

Algemeen bestuur

853

9.360

9.472

1.307

-8.165

1

Openbare orde en veiligheid

138

127

127

172

45

2

Verkeer, vervoer en waterstaat

1.278

2.923

270

1.770

1.500

3

Economische zaken

147

146

125

147

22

4

Onderwijs

1.038

897

822

1.324

502

5

Cultuur en recreatie

2.527

2.412

2.427

2.525

98

6

Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening

10.149

10.044

11.657

12.693

1.036

7

Volksgezondheid en milieu

7.740

7.175

7.355

7.914

559

8

Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting

7.157

3.482

3.063

24.018

20.954

Subtotaal baten

31.027

36.568

35.318

51.870

16.552

Saldo:

0

Algemeen bestuur

-6.506

-3.351

-3.198

-3.642

-444

1

Openbare orde en veiligheid

-3.048

-2.536

-2.523

-2.420

103

2

Verkeer, vervoer en waterstaat

-6.781

-6.943

-6.490

-4.858

1.632

3

Economische zaken

-1.396

-1.070

-1.368

-1.148

220

4

Onderwijs

-5.169

-5.015

-5.238

-4.980

259

5

Cultuur en recreatie

-12.937

-12.525

-12.858

-12.158

700

6

Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening

-30.105

-26.023

-29.064

-28.766

297

7

Volksgezondheid en milieu

-1.065

-484

-522

-312

210

8

Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting

-4.517

-1.778

-1.456

19.366

20.822

Subtotaal van baten en lasten exclusief algemene dekkingsmiddelen, overhead en onvoorzien

-71.524

-59.725

-62.718

-38.918

23.799

Lasten Algemene dekkingsmiddelen:

Lokale heffingen, waarvan de besteding niet gebonden is

Algemene uitkeringen

Dividenden

Saldo financieringsfunctie

Overige Algemene dekkingsmiddelen

-419

-490

-470

-334

136

Baten Algemene dekkingsmiddelen:

Lokale heffingen, waarvan de besteding niet gebonden is

2.357

2.609

2.492

2.394

-98

Algemene uitkeringen

55.332

51.755

53.752

54.306

554

Dividenden

738

657

672

724

52

Saldo financieringsfunctie

Overige Algemene dekkingsmiddelen

12.808

12.620

12.695

12.305

-390

Saldo Algemene Dekkingsmiddelen

70.817

67.150

69.142

69.396

254

0.4

Overhead (lasten)

-2.368

-11.703

-12.935

-13.355

-421

0.4

Overhead (baten)

57

603

407

735

329

Saldo Overhead

-2.311

-11.100

-12.528

-12.620

-92

0.8

Uitgaven onvoorzien

-

-142

-80

-

80

0.9

Bedrag van de heffing voor vennootschapsbelasting

0

0

0

-488,130

-488,130

Totaalsaldo lasten

-105.612

-108.819

-111.561

-105.008

6.554

Totaalsaldo baten

102.320

104.811

105.336

122.335

16.999

Totaalsaldo van baten en lasten (voor mutatie reserves)

-3.292

-4.009

-6.225

17.328

23.553

0.10

Toevoegingen reserves (lasten)

-47.743

-408

-6.239

-6.559

-320

0.10

Onttrekkingen reserves (baten)

47.512

1.154

9.215

10.296

1.081

Subtotaal reserves

-230

746

2.976

3.737

761

Het geraamde, gerealiseerde respectievelijk geanalyseerde resultaat (na mutatie reserves)

-3.523

-3.263

-3.249

21.065

24.314