Wat hebben we hiervoor gedaan in 2017?

Volksgezondheid

De transitie sociaal domein  heeft een duidelijke doorwerking gehad op het lokale gezondheidsbeleid. Waar de aandacht in de eerste jaren vooral uitging naar een goede ‘landing’ van de nieuwe taken, krijgt gezondheidspreventie nu steeds meer aandacht. Gezondheid wordt als een integraal onderdeel van het sociaal domein beschouwd.
Daarom nemen wij bij de evaluatie en doorontwikkeling van het Sociaal Domein het lokale gezondheidsbeleid mee en zal dit gestalte krijgen in de nieuwe beleidsnota Sociaal domein.

Gezond in de Stad

In het kader van het stimuleringsprogramma Gezond in de Stad ontvangt de gemeente Dronten een rijksvergoeding om gezondheidsachterstanden op lokaal niveau aan te pakken. In 2017 is de rijksvergoeding onder meer ingezet voor:

  • Het betalen van de jaarlijkse bijdrage aan de Stichting Jongeren op Gezond Gewicht (JOGG) (Zie voor toelichting paragraaf 5.1 Sportbeleid en Activering);
  • De realisatie van het eerste callisthenicspark voor de gemeente Dronten op het terrein van de CAH Dronten (zie voor een toelichting paragraaf 5.1.);
  • De lancering van de Dronter Wijzer, een programma waarmee zowel inwoners als professionals antwoord kunnen krijgen op vragen over gezondheid, zorg, werk, opvoeden of opgroeien in de gemeente;
  • De uitvoering van het project Dronten Beweegt naar Werk, waarbij mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt letterlijk in beweging worden gebracht in hun weg naar (betaalde ) arbeid;
  • De implementatie van de Pas van Dronten. Een pas waarmee alle inwoners kennis kunnen maken met sport en uitjes in de gemeente Dronten en waarmee mensen me teen kleinere portemonnee via een tegoed op de Pas ook vanuit de toegankelijkheidsbijdrage de mogelijkheid wordt geboden deel te nemen aan culturele en sportieve activiteiten in de gemeente Dronten.

In 2017 is een vervolg aanvraag ingediend en toegekend. Ook voor de jaren 2018-2021 ontvangt de gemeente een jaarlijkse bijdrage (circa € 94.000) uit het stimuleringsprogramma GIDS.