Algemeen

In december 2017 is de geactualiseerde nota risicomanagement door de raad vastgesteld. In de financiële verordening 2016 is de verplichting tot een vierjaarlijkse nota vervallen. De geactualiseerde nota is een goede basis om als beleidslijn te hanteren en hierover jaarlijks in de jaarrekening en begroting te rapporteren.

De wijzigingen voortkomend uit de gewijzigde BBV (2016) zijn verwerkt in het wettelijk kader en de beleidskaders. Bij de beoordeling van het financiële gevolg is de bandbreedte aangepast. Deze aanpassing is ook in de risicotabel 2017 verwerkt.

De paragraaf weerstandsvermogen bevat de volgende onderdelen:

  • Weerstandscapaciteit;
  • Risico-inventarisatie;
  • Relatie benodigde versus beschikbare weerstandscapaciteit;
  • Kengetallen;
  • Interbestuurlijk toezicht (nieuw).

Interbestuurlijk toezicht is een wettelijke taak van de provincie waarbij zij toezicht houdt op de taakuitoefening door gemeenten. Het wettelijke uitgangspunt is dat de provincie voor alle beleidsterreinen de toezichthouder op gemeenten is met uitzondering van de terreinen waarop de provincie geen taken heeft (onder andere onderwijs en sociale zaken).