Algemeen

Inleiding

Deze Jaarstukken 2017 zijn opgesteld in overeenstemming met de eisen van het Besluit Begroten en Verantwoorden (BBV) en de eisen zoals de financiële verordening van de gemeente Dronten deze stelt. Onderstaand lichten we toe hoe u deze rekening kunt lezen.
De jaarstukken bestaan uit de volgende delen:

 1. Aanbiedingsnota;
 2. Jaarverslag, bestaande uit:
 • Programmaverantwoording;
 • Paragrafen;
 1. Jaarrekening, bestaande uit:
 • Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling;
 • Balans per 31 december 2017;
 • Toelichting op de balans;
 • Het overzicht van baten en lasten en de toelichting;
 • WNT-verantwoording 2017;
 • Single Information Single Audit (SiSa).

Hieronder zoomen we nader in op deze onderdelen.

Aanbiedingsnota

In de aanbiedingsnota gaan wij in op de gerealiseerde hoogtepunten van de politieke agenda 2017. Daarnaast wordt in de aanbiedingsnota een financiële beschouwing gegeven op hoofdlijnen van de oorzaken die hebben geleid tot het jaarrekeningresultaat over 2017.
Na de financiële beschouwing presenteren we de samenvattende recapitulatie per programma met de rekeningsaldi.

Programmaverantwoording

In de programmaverantwoording wordt per programma aangegeven wat het programma inhoudt, wat u (de raad) en wij (college) wilden bereiken, welke acties zijn ondernomen en wat het financieel resultaat is per programma met de daarbij behorende analyse.

Paragrafen

In de afzonderlijke paragrafen wordt verslag gedaan van de beleidslijnen vastgelegd met betrekking tot beheersmatige aspecten, alsmede lokale heffingen. We hanteren de minimaal vereiste 7 paragrafen met daarbij nog de paragrafen subsidies en informatisering.

Getalnotatie

In alle tabellen is de onderstaande notatie gehanteerd:

 • een positief saldo (overschot) is plus;
 • een negatief saldo (tekort) is een min;
 • Voordelen door lagere uitgaven of hogere inkomsten worden positief genoteerd;
 • Nadelen door hogere uitgaven of lagere inkomsten worden negatief neergezet.

Controleverklaring

Op het moment van het verzenden van deze jaarrekening naar de raad, zijn de controlewerkzaamheden door onze accountant Ernst & Young nog gaande, daarom ontvangt u hierbij een jaarrekening zonder controleverklaring.
In het definitieve boekwerk zal de getekende controleverklaring worden opgenomen.