Algemeen

Financiële beschouwing

De Jaarrekening 2017 sluit met een positief resultaat van € 21.065.000 (afgerond).
Het positieve resultaat wordt voornamelijk veroorzaakt door de toepassing van een andere methode (POC) voor de tussentijdse winstneming van de grondexploitaties.
Het rekeningresultaat van 2017 is opgebouwd uit het resultaat voor de Algemene Dienst van € 1.219.000 (voordelig) en het resultaat Grondexploitatie van € 19.846.000 (voordelig).
Bij de Slotrapportage 2017 werd nog rekening gehouden met een resultaat van € 3.249.000 (nadelig).

In onderstaande tabel wordt het geraamde resultaat en het gerealiseerde resultaat 2017 inzichtelijk gemaakt.
Daarbij is ook de onderverdeling van het resultaat van de algemene dienst en grondexploitatie te lezen.

Omschrijving

Rekening

Primitieve Begroting

Begroting na wijzigingen

Rekening

Verschil

(x € 1.000)

2016

2017

2017

2017

2017

Totale lasten

-105.612

-108.819

-111.561

-105.008

6.554

Totale baten

102.320

104.811

105.336

122.335

16.999

Totaalsaldo van baten en lasten

-3.292

-4.009

-6.225

17.328

23.553

Toevoegingen reserves (lasten)

-47.743

-408

-6.239

-6.559

-320

Onttrekkingen reserves (baten)

47.512

1.154

9.215

10.296

1.081

Subtotaal reserves

-230

746

2.976

3.737

761

Geraamde, gerealiseerde resp.geanalyseerde resultaat

-3.523

-3.263

-3.249

21.065

24.314

Onderverdeling gerealiseerd resultaat

2016

2017

Resultaat Algemene dienst

-899

1.219

Resultaat Grondexploitatie

-2.624

19.846

Totaal gerealiseerd resultaat

-3.523

21.065

Toelichting financiële afwijkingen per programma

In het jaarverslag verklaren we per programma de afwijkingen tussen Begroting na wijziging 2017 en de werkelijkheid 2017. De belangrijkste afwijkingen per taakveld worden toegelicht. Als richtlijn hanteren we het grensbedrag van toelichting bij afwijkingen van € 25.000 en hoger.

Budgetoverhevelingen

Bij het vaststellen van de Programmabegroting autoriseert uw raad het college voor het doen van uitgaven om de voorgenomen plannen en activiteiten te realiseren. Het kan voorkomen dat betreffende budgetten in het betreffende jaar niet (geheel) worden ingezet. Er kunnen zich daarbij situaties voordoen waarbij het redelijk is om deze budgetten over te hevelen naar het nieuwe boekjaar. Bij de Voortgangsrapportage 2017 (€ 0,3 miljoen) en de Slotrapportage 2017 (€ 1,4 miljoen) is reeds een aantal budgetoverhevelingen verwerkt.
Bij de Jaarstukken 2017 worden budgetoverhevelingen voorgesteld met een totale omvang van € 2,9 miljoen. Het niet benutten van deze budgetten in 2017 levert een positief saldo op voor de Jaarstukken 2017. Het totaaloverzicht is als bijlage Budgetoverhevelingen bij de jaarstukken toegevoegd.
(Het totaal aan budgetoverhevelingen van 2017 naar 2018 is € 4,5 miljoen afgerond.)

Afwijkingen per programma

In het volgende overzicht is op programmaniveau het verschil tussen de Begroting 2017 (na wijziging) ten opzichte van de Werkelijkheid 2017 aangegeven. Daarin zijn ook de bedragen voor budgetoverhevelingen (totaal Jaarstukken 2017: € 2,9 miljoen) per programma opgenomen. De afwijkingen per programma zijn op een transparante wijze uiteengezet in de toelichting zoals opgenomen in het jaarverslag, bij de verantwoording per programma.

Uit het onderstaande beeld blijkt dat de grootste verschillen zich voordoen op de volgende programma's:

  • Programma 0 Bestuur en ondersteuning: € 667.000 (nadelig), mede als gevolg van de stortingen in de voorzieningen wachtgeld en APPA;
  • Programma 2 Verkeer, vervoer en waterstaat: € 1.300.000 (voordelig), als gevolg van de vrijval saldo openbare verlichting naar aanleiding van het nieuwe beheerplan;
  • Programma 6 Sociaal domein: € 933.000 (voordelig), mede als gevolg van de financiële effecten  in de septembercirculaire voor de toegang werkwijze en preventie jeugd en € 1.695.556 (nadelig), mede als gevolg van de regionale hulp Jeugd;
  • Programma 8 Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing: € 19,9 miljoen (voordelig), als gevolg van de toepassing van de POC-methode voor de tussentijdse winstneming van de grondexploitaties;
  • Tot slot betreft het € 2,9 miljoen (voordelig) als gevolg van de budgetoverhevelingen van 2017 naar 2018 op de diverse programma's.

(x € 1.000)

Overzicht afwijkingen per programma (ten opzichte van de begroting na wijzigingen)

Verschil tov de begroting

Budget overheveling

Restant

Programma 0 Bestuur en ondersteuning

-588

190

-778

Programma 1 Veiligheid

103

0

103

Programma 2 Verkeer, vervoer en waterstaat

1.632

5

1.627

Programma 3 Economie

118

319

-201

Programma 4 Onderwijs

259

0

259

Programma 5 Sport, cultuur en recreatie

700

556

144

Programma 6 Sociaal domein

297

1.613

-1.316

Programma 7 Volksgezondheid en milieu

210

102

108

Programma 8 Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing

20.822

99

20.723

Totaalsaldo van baten en lasten vóór mutaties reserves (afgerond)

23.553

2.885

20.668

Ontwikkeling reservepositie

Onze reserve- ofwel vermogenspositie bestaat uit de Algemene reserve en de Bestemmingsreserves van de gemeente. Eind 2016 is het totale vermogen € 75,9 miljoen afgerond. De gemeente Dronten heeft hiermee een robuuste vermogenspositie en kan hierdoor mogelijke negatieve resultaten in de toekomst eenvoudig binnen de gemeentelijke reserves opvangen.
Het rekeningresultaat 2017 alleen op basis van baten en lasten (vóór mutaties in reserves) is € 17,3 miljoen (positief). Dit resultaat is het feitelijke saldo dat ten laste of ten bate komt van het eigen vermogen van de gemeente.
Het totale eigen vermogen, inclusief het gerealiseerd resultaat 2017, bedraagt per jaareinde 2017 € 93,3 miljoen afgerond. Daarmee is het eigen vermogen met 23% toegenomen.
Samengevat is dit als volgt aan te geven:

Ontwikkeling reservepositie 2017

(x 1.000)

Algemene reserve

51.378

Bestemmingsreserves

24.566

Totaal eigen vermogen 31-12-2016

75.944

Toevoegingen

6.559

Onttrekkingen

-10.296

Toename EV vanaf eind 2016

Resultaat 2017

21.065

Totaal eigen vermogen 31-12-2017

93.272

17.328

Voorstel bestemming resultaat

Het rekeningresultaat 2017 is € 21,1 miljoen positief. Het voorstel voor bestemming van dit voordelige resultaat is:

  • € 5,0 miljoen te storten in de Bestemmingsreserve Sociaal Domein;
  • € 5,0 miljoen te storten in de nieuw te vormen Bestemmingsreserve voor niet afgesloten exploitaties (POC);
  • € 0,7 miljoen te storten in de nieuw te vormen Bestemmingsreserve Dierenweide;
  • € 10,4 miljoen op basis van het restant rekeningresultaat 2017 toe te voegen aan de Algemene reserve.

In 2018 voor € 2,9 miljoen aan financiële middelen over te hevelen naar 2018 (budgetoverhevelingen vanuit 2017). De Begroting 2018 wordt hierop bij de Voortgangsrapportage 2018 aangepast. Dit voorstel hangt samen met de toevoeging van de € 10,4 miljoen aan de Algemene reserve in 2017 omdat bij de Voortgangsrapportage 2018 vanuit de Algemene reserve de benodigde € 2,9 miljoen voor overhevelingen weer wordt onttrokken.