Wat hebben we hiervoor gedaan in 2017?

Afvalbeleidsplan 2016-2021

Uitvoering van het beleid gebeurt in 2 stappen. Stap 1: in oktober 2016 is de inzamelfrequentie van het restafval teruggebracht naar 1 maal per 4 weken.  In enkele gevallen is maatwerk geleverd als deze frequentie bij veel medisch afval tot problemen zou leiden.
Het beeld van 2016 heeft zich doorgezet en gestabiliseerd in 2017.  Effect is dat de hoeveelheid ingezameld restafval is afgenomen met ca. 30%. In 2017 is ca. 5400 ton restafval ingezameld (135 kg/ inwoner); vóór de maatregel was dat ca. 190 kg/ inwoner.
Het afvalscheidingspercentage 2017 zal op ruim 70% uitkomen t.o.v. ruim 60% in 2016.
Voor de invoering van stap 2, het omgekeerd inzamelen (restafval via ondergrondse containers), is een voorlopig plaatsingsplan opgesteld om daarmee in gesprek te gaan met de inwoners met ruimte voor gesprek en aanpassingen. De 11 informatie avonden kenden een goede opkomst. Op basis van opmerkingen tijdens de avonden en de ingediende zienswijzen zijn locaties heroverwogen en waar nodig en mogelijk aangepast. Het gekozen proces is lastig gebleken omdat wijzigingen weer nieuwe discussies opleveren. In het najaar is gestart met aanleg van ondergrondse containers bij diverse hoogbouw locaties (naast restafval vaak ook andere fracties); dit in overleg met OFW en/of VVE's. Tevens zijn bestaande oude glas- en textielbakken in de centra vervangen. Daarna is een start gemaakt met de aanleg van de overige containers.
In januari 2018 wordt in Swifterbant en Biddinghuizen en enkele wijken van Dronten overgegaan op omgekeerd inzamelen; in maart in de rest van Dronten.
Voor de lediging van de ondergrondse containers is een nieuw inzamelvoertuig aangeschaft en daarmee kunnen enkele bestaande contracten worden beëindigd.
Bij het gebruik van de afvalpassen voor het openen van de containers is bijzondere aandacht geschonken aan het aspect privacy en zijn de bewoners daarover geïnformeerd. Kort gezegd: er vindt geen opslag plaats van gegevens over inworp in de container.

Bezoeken milieustraat

Het aantal bezoeken aan de milieustraat en daarmee betere scheiding van afval naar grondstoffen neemt jaarlijks nog steeds toe. In 2017 kwamen de inwoners 42.500 maal naar de milieustraat; een stijging van ca. 10% t.o.v. 2016.