Algemeen

Lasten en Baten

Rekening

Primitieve Begroting

Begroting na wijzigingen

Rekening

Verschil

(x € 1.000)

2016

2017

2017

2017

2017

Lasten:

0.1

Bestuur

-1.974

-1.928

-1.914

-2.448

-534

0.10

Mutaties reserves

-47.743

-408

-6.239

-6.559

-320

0.11

Resultaat van de rekening van baten en lasten

-6.674

3.263

3.249

-22.714

-25.963

0.2

Burgerzaken

-2.107

-1.540

-1.640

-1.502

138

0.3

Beheer overige gebouwen en gronden

-

-63

-310

-165

146

0.4

Overhead

-2.368

-11.703

-12.935

-13.355

-421

0.5

Treasury

-1.128

-7.928

-8.469

-346

8.123

0.61

OZB woningen

-486

-478

-478

-491

-14

0.62

OZB niet-woningen

-

-

-

-

-

0.63

Parkeerbelasting

-

-

-

-

-

0.64

Belastingen Overig

-28

-

-

-

-

0.7

Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds

-

-

-

-

-

0.8

Overige baten en lasten

-2.055

-1.408

-409

-331

78

0.9

Vennootschapsbelasting (VpB)

-

-

-

-488

-488

1.1

Crisisbeheersing en brandweer

-1.934

-1.821

-1.859

-1.857

1

1.2

Openbare orde en veiligheid

-1.252

-842

-792

-735

57

2.1

Verkeer en vervoer

-7.310

-9.336

-6.470

-6.392

77

2.2

Parkeren

-543

-339

-109

-82

27

2.4

Economische havens en waterwegen

-207

-191

-181

-154

27

3.1

Economische ontwikkeling

-43

-171

-21

-28

-7

3.2

Fysieke bedrijfsinfrastructuur

-1.502

-1.195

-1.472

-1.267

205

3.3

Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

-

-

-

-

-

3.4

Economische promotie

-

-

-

-

-

4.1

Openbaar basisonderwijs

-1.029

-831

-831

-817

14

4.2

Onderwijshuisvesting

-2.441

-2.344

-2.624

-2.579

45

4.3

Onderwijsbeleid en leerlingenzaken

-2.737

-2.738

-2.606

-2.908

-303

5.1

Sportbeleid en activering

-315

-107

-284

-342

-58

5.2

Sportaccommodaties

-3.216

-3.172

-3.219

-3.152

68

5.3

Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

-335

-297

-341

-266

75

5.4

Musea

-130

-151

-95

-89

6

5.6

Media

-1.580

-1.535

-1.535

-1.531

3

5.7

Openbaar groen en (openlucht) recreatie

-9.889

-9.676

-9.812

-9.304

508

6.1

Samenkracht en burgerparticipatie

-1.586

-1.851

-2.923

-1.723

1.200

6.2

Wijkteams

-4.914

-3.154

-4.643

-3.806

837

6.3

Inkomensregelingen

-13.937

-12.511

-13.661

-14.654

-993

6.4

Begeleide participatie

-4.818

-3.234

-4.111

-3.425

686

6.6

Maatwerkvoorzieningen (WMO)

-5.160

-5.865

-5.843

-5.793

49

6.71

Maatwerkdienstverlening 18+

-1.108

-2.632

-1.860

-1.116

744

6.72

Maatwerkdienstverlening 18-

-7.937

-6.105

-6.803

-9.879

-3.076

6.82

Geëscaleerde zorg 18-

-795

-715

-876

-1.063

-187

7.1

Volksgezondheid

-746

-1.028

-1.011

-878

133

7.2

Riolering

-2.332

-2.012

-2.057

-1.945

112

7.3

Afval

-4.190

-3.224

-3.404

-3.792

-388

7.4

Milieubeheer

-989

-1.044

-1.047

-1.249

-201

7.5

Begraafplaatsen en crematoria

-548

-350

-358

-363

-5

8.1

Ruimtelijke ordening

-1.182

-1.289

-949

-844

105

8.2

Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)

-8.724

-2.528

-2.127

-2.458

-331

8.3

Wonen en bouwen

-2.039

-1.484

-1.484

-1.392

93

Totaal lasten

-160.029

-105.964

-114.551

-134.281

-19.730

Baten:

0.1

Bestuur

83

28

-

-

-

0.10

Mutaties reserves

47.512

1.154

9.215

10.296

1.081

0.11

Resultaat van de rekening van baten en lasten

10.197

-

-

1.649

1.649

0.2

Burgerzaken

773

609

709

788

80

0.3

Beheer overige gebouwen en gronden

-

-

22

215

193

0.4

Overhead

57

603

407

735

329

0.5

Treasury

4.726

12.875

12.908

4.076

-8.832

0.61

OZB woningen

7.456

7.669

7.744

7.764

20

0.62

OZB niet-woningen

1.418

1.432

1.432

1.245

-188

0.63

Parkeerbelasting

24

8

8

22

14

0.64

Belastingen Overig

1.397

1.390

1.380

1.388

8

0.7

Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds

55.332

51.755

53.752

54.306

554

0.8

Overige baten en lasten

-84

16

16

223

207

0.9

Vennootschapsbelasting (VpB)

-

-

-

-

-

1.1

Crisisbeheersing en brandweer

94

102

102

126

24

1.2

Openbare orde en veiligheid

44

25

25

47

22

2.1

Verkeer en vervoer

1.278

2.921

267

1.762

1.495

2.2

Parkeren

-

2

2

8

6

2.4

Economische havens en waterwegen

-

-

-

-

-

3.1

Economische ontwikkeling

33

17

32

31

-1

3.2

Fysieke bedrijfsinfrastructuur

90

102

71

93

23

3.3

Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

24

28

23

23

-

3.4

Economische promotie

963

1.219

1.112

1.010

-101

4.1

Openbaar basisonderwijs

86

66

66

80

14

4.2

Onderwijshuisvesting

54

11

11

16

5

4.3

Onderwijsbeleid en leerlingenzaken

899

821

745

1.228

483

5.1

Sportbeleid en activering

-

-

-

-

-

5.2

Sportaccommodaties

1.607

1.537

1.478

1.469

-9

5.3

Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

-

-

-

7

7

5.4

Musea

-

-

-

-

-

5.6

Media

38

38

38

40

2

5.7

Openbaar groen en (openlucht) recreatie

881

837

911

1.009

97

6.1

Samenkracht en burgerparticipatie

147

29

97

283

186

6.2

Wijkteams

-

-

66

74

8

6.3

Inkomensregelingen

9.355

9.233

10.414

11.510

1.096

6.4

Begeleide participatie

37

-

263

102

-161

6.6

Maatwerkvoorzieningen (WMO)

-

6

156

222

66

6.71

Maatwerkdienstverlening 18+

609

775

660

500

-160

6.72

Maatwerkdienstverlening 18-

-

-

-

2

2

6.82

Geëscaleerde zorg 18-

-

-

-

-

-

7.1

Volksgezondheid

-

-

-

-

-

7.2

Riolering

2.580

2.508

2.508

2.409

-100

7.3

Afval

4.791

4.343

4.523

4.879

356

7.4

Milieubeheer

5

4

4

242

239

7.5

Begraafplaatsen en crematoria

364

320

320

384

64

8.1

Ruimtelijke ordening

62

4

4

209

206

8.2

Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)

5.959

2.333

2.164

22.400

20.236

8.3

Wonen en bouwen

1.135

1.145

895

1.408

513

Totaal baten

160.029

105.964

114.551

134.281

19.730