Algemeen

Gemeente

Gemeente

ACTIVA

31-12-2017

31-12-2016

Vaste activa

Immateriële vaste activa

- kosten van onderzoek en ontwikkeling voor een bepaald actief

777.438

462.727

- bijdrage aan activa in eigendom van derden

11.967.092

11.447.309

Materiële vaste activa

- investeringen met economisch nut

38.474.610

39.654.398

- investeringen met economisch nut waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven

4.504.953

3.396.578

- investeringen in openbare ruimte met maatschappelijk nut

7.110.987

5.833.279

- erfpachtsgronden

234.981

234.981

Financiële vaste activa

- kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen

38.027

38.027

- leningen aan deelnemingen

1.384.500

1.730.000

- overige langlopende geldleningen

15.451.187

16.216.825

- overige uitzettingen (looptijd langer dan 1 jaar)

24.253.951

23.076.905

Totaal vaste activa

104.197.726

102.091.029

Vlottende activa

Voorraden

- onderhanden werk (bouwgronden in exploitatie)

29.549.552

14.979.174

Uitzettingen (looptijd korter dan 1 jaar)

- uitzettingen in 's Rijks schatkist met een rentetypische looptijd korter dan 1 jaar

16.903.578

10.476.608

- vorderingen op openbare lichamen

6.070.562

4.822.654

- overige vorderingen

3.392.349

9.075.185

Liquide middelen

- bank

779.465

780.823

Overlopende activa

3.368.724

4.190.858

Totaal vlottende activa

60.064.230

44.325.302

Totaal-generaal

164.261.956

146.416.331

Gemeente

Gemeente

PASSIVA

31-12-2017

31-12-2016

Vaste passiva

Eigen vermogen

- algemene reserve

49.613.827

54.929.051

- bestemmingsreserves

22.593.305

24.565.915

- resultaat exploitatie na bestemming

21.065.009

-3.522.670

Voorzieningen

- voorzieningen AD

30.901.640

29.790.359

- voorzieningen GB

0

0

Vaste schulden (looptijd langer dan 1 jaar)

- onderhandse leningen van Binnenlandse banken en overige financiële instellingen

24.213.440

26.648.732

Totaal vaste passiva

148.387.221

132.411.387

Vlottende passiva

Vlottende schulden (looptijd korter dan 1 jaar)

- overige schulden

5.529.340

4.878.963

- banksaldi BNG

0

0

Overlopende passiva

- overlopende passiva

9.560.310

7.787.454

- overlopende passiva (vooruitontvangsten rijksregelingen)

785.085

798.527

- éénmalige last (vakantiegeld ivm IKB)

0

540.000

Totaal vlottende passiva

15.874.735

14.004.944

Totaal-generaal

164.261.956

146.416.331

Totaalbedrag opgenomen waartoe aan natuurlijke en rechtspersonen borgstellingen of garantstellingen zijn verstrekt

248.707.844

256.515.637