Algemeen

Het totale pakket van gemeentelijke heffingen wordt gelegitimeerd door een door de gemeenteraad vastgestelde belastingverordeningen en legesverordening. Voor de hoogte van de tarieven en leges gelden de volgende uitgangspunten:

  1. Voortzetten van gemaakte keuzes vanuit het verleden. Voorwaarde is dat de keuzes moeten voldoen aan het wettelijk toegestane;
  2. Kostendekkendheid van tarieven en leges. Uitgangspunt in onze gemeente is dat de leges, rechten en tarieven maximaal kostendekkend zijn. Dit wil zeggen dat de op de belastingplichtige te verhalen kosten in de tarieven dienen te worden opgenomen;
  3. De tarieven en leges, met uitzondering van enkele belastingen en bouwleges, stijgen niet meer dan de aanpassing voor de inflatiecorrectie (0,7% ten opzichte van 2016). (gemiddeld gewogen percentage voor de gemeentelijke loonkostenontwikkeling en prijzen van derden ((loonkosten 0,4% + prijzen derden 1%):2);
  4. Dit geldt uiteraard niet voor tarieven die wettelijk worden vastgelegd of waarbij via besluitvorming een ander afwijkend tarief is afgesproken;
  5. De verwerking van de kaders die door de raad zijn aangegeven in de Kadernota 2017.

De uitvoering van het door de raad vastgestelde beleid over de lokale lasten is opgenomen in:

  • De gemeentelijke belastingverordeningen;
  • De nota kwijtscheldingsbeleid.