Algemeen

Per 1 januari 2013 is de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) ingegaan. Deze verantwoording is opgesteld op basis van de volgende op gemeente Dronten van toepassing zijnde regelgeving: art. 1.2.1.c gemeenten.

Het doel van de WNT is het tegengaan van bovenmatige beloningen en ontslagvergoedingen bij instellingen in de (semi) publieke sector. In de WNT worden inkomens en ontslagvergoedingen van topfunctionarissen bij instellingen met een publieke taak, genormeerd en openbaar gemaakt. Jaarlijks worden de bezoldigingsnormen in een ministeriële regeling vastgesteld.

Minister Plasterk heeft in oktober 2015 een brief gestuurd aan de gemeenten, waarin hij hen oproept om bij te dragen aan de verdere opbouw van het register van WNT-instellingen.

WNT-register

Het WNT-register bevat instellingen die onder de Wet normering topinkomens (WNT) vallen.
In het WNT-register staan de rechtspersonen die onder de WNT vallen, waaronder de gemeente Dronten. De volgende grondslag/ status is gepubliceerd:

Het bezoldigingsmaximum in 2017 voor gemeente Dronten is € 181.000. Dit geldt naar rato van de duur en/of omvang van het dienstverband. Voor topfunctionarissen zonder dienstbetrekking geldt met ingang van 1 januari 2016 voor de eerste 12 kalendermaanden een afwijkende normering, zowel voor de duur van de opdracht als voor het uurtarief.

  1. Bezoldiging topfunctionarissen

1a. Leidinggevende topfunctionarissen, gewezen topfunctionarissen met dienstbetrekking en leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking vanaf de 13e maand van de functievervulling

bedragen x € 1

D. Petrusma

R. Kool

Functiegegevens

Griffier

Gemeentesecretaris

Aanvang en einde functievervulling in 2017

01/01 – 31/12

01/01 – 06/03

Deeltijdfactor in fte

1,0

1,0

Gewezen topfunctionaris?

nee

nee

(Fictieve) dienstbetrekking?

ja

ja

Bezoldiging

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen

81.446

21.884

Beloningen betaalbaar op termijn

12.618

2.966

Subtotaal

94.064

24.850

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum

181.000

32.233

-/- Onverschuldigd betaald bedrag

N.v.t.

N.v.t.

Totale bezoldiging

94.064

24.850

Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan

N.v.t.

N.v.t.

Gegevens 2016

Aanvang en einde functievervulling in 2016

01/01 – 31/12

1/1 - 31/12

Deeltijdfactor 2016 in fte

1,0

1,0

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen

80.655

100.463

Beloningen betaalbaar op termijn

10.690

13.750

Totale bezoldiging 2016

91.345

114.213

2. Uitkeringen wegens beëindiging dienstverband aan topfunctionarissen met of zonder dienstbetrekking

bedragen x € 1

D. van der Spek

Functiegegevens

(interim) gemeentesecretaris

Kalenderjaar

2017

Periode functievervulling in het kalenderjaar (aanvang – einde)

01-03-2017 - 31-12-2017

Aantal kalendermaanden functievervulling in het kalenderjaar

10

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum

Maximum uurtarief in het kalenderjaar

€ 176

Maxima op basis van de normbedragen per maand

€ 221.000

Individueel toepasselijke maximum gehele periode kalendermaand 1 t/m 12

€ 221.000

Bezoldiging

Werkelijk uurtarief lager dan het (gemiddeld) maximum uurtarief?

Ja

Bezoldiging in de betreffende periode

€ 181.643

Totale bezoldiging gehele periode kalendermaand 1 t/m 12

€ 181.643

-/- Onverschuldigd betaald bedrag

N.v.t.

Totale bezoldiging, exclusief BTW

€ 181.643

Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan

N.v.t.

bedragen x € 1

R. Kool

Functiegegevens

Functie(s) gedurende dienstverband

Gemeentesecretaris

Deeltijdfactor in fte

1,0

Jaar waarin dienstverband is beëindigd

2017

Ontslaguitkering

Overeengekomen uitkeringen wegens beëindiging dienstverband

74.129

Individueel toepasselijk maximum

75.000

-/- Onverschuldigd deel

N.v.t.

Totaal uitkeringen wegens beëindiging dienstverband

74.129

Waarvan betaald in 2017

74.129

Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan

N.v.t.

3. Overige rapportageverplichtingen op grond van de WNT

Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen met dienstbetrekking die in 2017 een bezoldiging boven het individuele WNT-maximum hebben ontvangen. Er zijn in 2017 geen ontslaguitkeringen betaald aan overige functionarissen die op grond van de WNT dienen te worden vermeld, of die in eerdere jaren op grond van de WOPT of de WNT vermeld zijn of hadden moeten worden.

3a. Bezoldiging en/of ontslaguitkering niet-topfunctionarissen

Niet van toepassing.

Bij de samenstelling van de in deze paragraaf opgenomen verantwoording uit hoofde van de WNT is de website van Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (Wet normering topinkomens) als uitgangspunt gehanteerd.