Volksgezondheid en milieu

Voor de taakomschrijvingen en kengetallen van deze verbonden partij(en) verwijzen we u naar de Paragraaf Verbonden partijen.

Programma 7

Verbonden partij

Type

Bestuurlijk belang

Financieel belang 2017

GGD Flevoland

GR

Lid algemeen bestuur

Jaarlijkse bijdrage 2017 € 720.770

Huisvuilcentrale Alkmaar (HVC)

NV

Stemrecht/ zeggenschap op basis van 48 aandelen

De gemeente staat garant voor een geldlening van de NV. Voor deze garantiestelling ontving de gemeente een provisie in 2017 van €  98.898

Omgevingsdienst Flevoland en Gooi- en Vechtstreek (OFGV)

GR

Bestuur GR

Jaarlijkse bijdrage 2017 € 700.142 inclusief teruggave jaarrekeningresultaat 2016 € 33.826