Algemeen

De gemeente verleent subsidies om bepaalde doelen te bereiken. De doelen zijn geformuleerd in de programma’s van de programmabegroting en in specifieke beleidsnota’s. De subsidieverlening moet voldoen aan de regels van de Algemene wet bestuursrecht, de Algemene subsidieverordening en de subsidiebeleidsregels. Met een subsidie kunnen de kosten van een activiteit geheel of gedeeltelijk worden betaald.

Bestaand beleid

Voor het jaar 2017 is de lokale regelgeving vastgelegd in de volgende documenten:

  • Algemene subsidieverordening;
  • Subsidiebeleidsregels 2017.

Per afzonderlijke subsidie worden de voorwaarden waaronder de subsidie wordt verleend, de verplichtingen waaraan de subsidieontvanger moet voldoen en de wijze van betaling vastgelegd in een subsidiebesluit (beschikking). Waar mogelijk worden prestatieafspraken geformuleerd.

De gemeente Dronten kende in 2017 de volgende categorieën subsidie: basissubsidie, incidentele activiteitensubsidie en structurele activiteitensubsidie.

Verstrekte subsidies 2017

In de tabel onderstaande tabel zijn de verstrekte subsidies weergegeven.
De meeste activiteitensubsidies worden jaarlijks geïndexeerd. Indexering is echter geen automatisme. Een index wordt pas toegepast wanneer de gesubsidieerde instelling kan aantonen dat sprake is van loon- en prijsstijgingen die het toepassen van een index noodzakelijk maken. De hoogte van de index is maximaal de hoogte van het percentage van de loon- en prijsstijgingen van de subsidieontvanger.

Subsidies gemeente Dronten

Taakveld

Omschrijving

Werkelijk 2016

Begroot 2017

Werkelijk 2017

Cofinanciering LEADER

0.5

Budgetoverheveling 2018-2019

0

150

Economische ontwikkeling Actieplan Centrum Dronten

3.1

o.a. Stichting DOES

178

187

170

Onderwijsbegeleiding

4.3

Samenwerkingsverband WSNS

31

31

31

Voor- en vroegschoolse educatie (VVE)

4.3

Peuterspeelzaal- en schoolmaatschappelijk werk

562

589

528

Lokaal Onderwijsbeleid

4.3

Leerwerkmakelaar en Zomerondernemer

1

15

23

Volwasseneneducatie

4.3

Taaltraining

51

52

53

Openbare bibliotheken

5.6

Exploitatie bibliotheek en huisvesting

1.521

1.524

1.518

Openbare bibliotheek gebouw Biddinghuizen

5.6

Exploitatie bibliotheek

15

0

0

Beleidsontwikkeling welzijn, sport en cultuur

5.3

Bijdrage aan evenementen

81

38

30

Beleidsontwikkeling welzijn, sport en cultuur

5.3

Maatschappelijk fonds

0

20

0

Beleidsontwikkeling welzijn, sport en cultuur

5.3

Cultuurvisie

0

10

0

Beleidsontwikkeling welzijn, sport en cultuur

5.3

100 jaar Zuiderzeewet

0

0

0

Stimuleringsbudget overige maatschappelijke doelen

5.3

Bureau gelijke behandeling en Wereldwinkel

31

33

31

Stimulering sport

5.1

Sportevenementen en -promotie

51

55

48

Stimuleringsbudget Kunstprojecten

5.3

Burgerpanel

0

22

10

Kunst in openbare ruimte

5.3

Bijdrage aan evenementen

8

8

5

Bevordering recreatie en toerisme

5.7

VVV-activiteiten en bibliotheekwerk

15

13

15

Stimuleringsbudget Ver. van Dorpsbelangen

5.7

Bijdrage aan dorpsactiviteiten

15

15

15

4 mei herdenking

5.7

Organiseren van de jaarlijkse dodenherdenking

10

10

10

Multifunctioneel centrum De Meerpaal Dronten

5.7

Exploitatie, rente en aflossing

4.347

4.514

3.685

Subsidie vluchtelingenwerk

6.1

Vluchtelingenwerk Midden-Nederland

35

20

20

Beleidsontwikkeling en -advisering kinderopvang

6.1

Stichting Peuterspeelzaalwerk Dronten

272

306

308

Opvang en beschermd wonen Wmo

6.6

Inloopvoorziening GGZ

93

100

93

Algemene voorziening Wmo MO (structureel)

6.1

o.a. MEE, OBD, Stg Onder Dak

74

75

263

Toegang werkwijze preventie Jeugd

6.2

Bijdrage VVE Icare eenmalig

27

0

0

Algemene voorziening Jeugd

6.1

Projecten jongerenwerk en verslavingszorg

28

49

38

Centrum voor Jeugd en Gezin

6.2

Plusproducten GGD en CJG

684

723

693

Wijk- en buurtbeheer

6.2

Buurtbemiddeling MDF

41

41

42

Armoedebeleid

6.3

MDF AMW/SR/SHV armoedebeleid

261

241

250

Maatschappelijke Dienstverlening Flevoland

6.3

MDF AMW/SR/SHV

370

394

410

Uitvoering WWB Werkdeel

6.4

MDF SHV WWB-cliënten

75

75

76

Gestructureerd huishouden

6.6

Hospice

12

12

50

Natuur- en milieueducatie

7.4

Boomplantdag

0

1

0

Totaal

8.888

9.324

8.415

(Bedragen x € 1.000)