Algemeen

De gemeente Dronten heeft ongeveer 1.400 hectare aan openbare ruimte in beheer. Veel activiteiten vinden daarop plaats zoals wonen, werken en recreëren. Daarvoor zijn veel kapitaalgoederen in de vorm van wegen, riolering, kunstwerken, groen, verlichting en gebouwen nodig. De kwaliteit van de kapitaalgoederen en het onderhoud ervan is bepalend voor het voorzieningenniveau en uiteraard de (jaarlijkse) lasten.

Het beleid van Dronten voor het onderhoud van kapitaalgoederen is onder meer opgenomen in de volgende nota’s:

 • Beleids- en beheerplan wegen 2016-2020;
 • Beleids- en beheerplan bruggen en kunstwerken 2016-2021;
 • Beleids- en beheerplan openbare verlichting 2013-2017;
 • Groenbeleidsplan 2017;
 • Groenbeheerplan gemeente Dronten 2010-2015;
 • Beheerplan dorpsbossen gemeente Dronten 2014-2018;
 • Beheer- en onderhoudsplan halfverhardingen 2012-2016;
 • Beheer- en onderhoudsplan dorpsbosvoorzieningen 2014-2018;
 • Bomenbeheerplan gemeente Dronten 2012-2016;
 • Beheer- en onderhoudsplan Stranden en voorlanden 2008-2017
 • Speelruimteplan gemeente Dronten 2007-2016;
 • Gemeentelijk Riolerings Plan 2017-2021;
 • Accommodatiebeleidsplan 2015.