Informatiebeleidsplan 2017-2021

Het Informatiebeleidsplan (IBP) 2017-2021 is in 2017 door de Raad vastgesteld. In het nieuwe IBP is een andere thema-indeling gehanteerd. Vanaf 2017 werken we volgens de nieuwe thema's, daarom zijn de diverse activiteiten ingedeeld naar de nieuwe thema's.
Diverse projecten uit het IBP zijn gestart, alsook de interne herinrichting van de team informatiemanagement (IM).

Thema 1: Externe trends en ontwikkelingen

Omgevingswet
De invoering van de Omgevingswet is opgeschort door het Rijk. De inspanningen in dezen vanuit IM zijn in de tijd dan ook verschoven naar 2019.

Thema 2: Plaats, tijd en apparaat onafhankelijk werken

Pilot nieuwe werkplekken
Eind 2017 is de verkenning gestart naar de passende toerusting van medewerkers om hun werk te doen. Wat hebben zij nodig om mobieler te werken? Daarvoor is een pilot gestart, die de antwoorden op deze vraag bij de medewerkers ophaalt.

Aanbesteding telefonie
De aanbesteding telefonie is in 2017 gestart, waarbij eveneens kritisch wordt gekeken naar de mogelijkheden om de vaste- en de mobiele telefonie flexibeler in te richten.

Thema 3: Informatieveiligheid

SOC

De dienst Security Operations Center is bedoeld om de beveiliging tegen aanvallen op de ICT-infrastructuur op een nog hoger peil te brengen. Deze dienst is inmiddels actief.

Bewustzijn informatieveiligheid

Om het bewustzijn van de informatieveiligheid onder de medewerkers te verhogen heeft een organisatiebrede enquête plaatsgevonden, de nulmeting. Daarnaast zijn er twee fishingmail-tests uitgevoerd. De tweede test liet een hoger bewustzijn over informatieveiligheid zien dan de eerste test. De resultaten en te nemen maatregelen op het gebied van informatieveiligheid zijn gepresenteerd aan alle teams.

Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

In 2017 is de werving van een functionaris gegevensbescherming voorbereid. Daarnaast is het onderwerp 'AVG' meegenomen in presentaties aan de diverse teams, om daarmee de bewustwording te verhogen.

Thema 4: Gegevensmanagement

Luchtfoto’s

Vanaf 2017 worden ook 360 graden foto’s ingewonnen, omdat het daarmee mogelijk is om vanuit perspectief ook achter woningen te kijken. Deze luchtfoto’s zijn in 2017 gemaakt en intern ontsloten met de 360 graden functionaliteit.

Thema 5: Doorontwikkeling afdeling informatiemanagement

Invoering governance

In 2017 is gestart met het werken op basis van governance, onder architectuur en het werken met portfoliomanagement (projectenlijsten). Daarnaast zijn er medewerkers van andere teams naar IM gehaald om het team te versterken op basis van de gedachte zoals in het Informatiebeleidsplan 2017-2021 beschreven. Op basis van diezelfde gedachte isde werving gestart van diverse nieuwe medewerkers. In het vierde kwartaal 2017 is een contract-/Licentie-/Budgetbeheerder aangenomen. De verdere werving van nieuwe medewerkers loopt door in het eerste half jaar 2018.

Thema 6: Beheer informatiemanagement / regulier werk

Update Oracle 11 naar Oracle 12

Deze update was gepland voor 2017. Medio 2017 werd bekend gemaakt dat deze update eerst een update vereist van een andere applicatie. Die update alsmede de update van Oracle 11 naar Oracle 12 vindt uiterlijk in het vierde kwartaal 2018 plaats.

IAM

Identity and Access Management (IAM) is nog niet volledig doorgevoerd. De herinrichting in diverse applicaties als gevolg van de organisatieontwikkeling heeft raakvlakken hiermee en heeft intern een hogere prioriteit gekregen.

Project digitaal archiveren

In 2017 zijn de bouwdossiers, milieudossiers en bouwtekeningen gemeentelijke gebouwen geïnventariseerd en is een digitaliseringsplan opgesteld. Hierbij is goed nagedacht over de externe en interne dienstverlening waarbij deze dossiers nodig zijn.
De grotere omvang van het aantal dossiers en de complexiteit van de digitalisering zelf zijn aanleiding voor een doorloop van dit project in 2018.

Hoge beschikbaarheid Mozard

Om de beschikbaarheid van ons zaaksysteem Mozard beter te kunnen garanderen zijn er aanvullende maatregelen nodig. Deze werkzaamheden zijn in een afrondend stadium.

Thema 7: Organisatieontwikkelingen

Organisatieontwikkeling

De herinrichting van rollen en rechten in diverse applicaties van personen die van afdeling en / of functie zijn veranderd moeten als gevolg van de organisatieontwikkeling worden aangepast. Deze activiteiten lopen door in 2018.