Algemeen

Aanbieding

Aan de leden van de gemeenteraad,

Met genoegen bieden wij u de jaarstukken van 2017 aan, bij het vaststellen van de stukken in het college nog onder verantwoordelijkheid van het oude college. Bij het vaststellen van de stukken in de raad, al wel voor de gemeenteraad in de nieuwe samenstelling. College en raad hebben vele besluiten genomen waardoor werk in gang kon worden gezet en ambities worden waargemaakt. Ambities in lijn met het collegeprogramma 2014-2018 en op weg naar het realiseren van onze toekomstvisie, ‘De Kracht van Dronten’. Onze medewerkers hebben hier met passie en professionaliteit uitvoering aan gegeven.

Financieel gezond

De gemeente Dronten is financieel gezond. Het jaar 2017 wordt afgesloten met een positief resultaat. De bezuinigingen liggen achter ons. Daarnaast wordt het weerstandsvermogen beoordeeld als "uitstekend" (BBV kengetallen). Het perspectief voor de toekomst is groei. Als enige kanttekening hierbij zijn de tekorten binnen het sociaal domein als financieel risico te benoemen. Inmiddels zijn acties uitgezet waardoor de gemeente kan sturen op een breed palet aan maatregelen. Het college gaat ervan uit, dat de komende jaren de financiële resultaten van de gemeente positief zullen blijven.

Kieswet herziening

Op 30 maart 2017 heeft de Tweede Kamer ingestemd met het voorstel tot verlenging van de werkingsduur van de Tijdelijke Experimentenwet stembiljetten en centrale stemopneming. Dit maakt centraal tellen op kandidaatsniveau op de dag na de verkiezingen mogelijk. De gemeente Dronten heeft dit inmiddels succesvol toegepast bij de Gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart 2018.

Horizontaal toezicht

In januari 2017 is het convenant tot Horizontaal Toezicht met de belastingdienst getekend. De lijst met aandachtspunten die hieraan ten grondslag ligt is voortvarend opgepakt. In november 2017 is met de belastingdienst een evaluatiegesprek gevoerd, waarin zij zeer tevreden waren over de vorderingen van de gemeente Dronten.

Duurzaamheid

Dronten blijft verduurzamen en heeft daarin een stevige ambitie! We zijn al energie neutraal maar willen klimaatneutraal worden. De afgelopen jaren bereikten we mooie resultaten met onder andere de succesvolle duurzaamheidslening en met de opwekking van wind- en zonne-energie. Door voortvarend uitvoering te geven aan het recent vastgestelde klimaatbeleidsplan willen we onze koploperspositie op het gebied van duurzaamheid behouden.

Ondermijning

Ondermijning heeft betrekking op de verwevenheid van de boven- en onderwereld.
In 2017 is het ondermijningsbeeld voor de gemeente Dronten door het Regionaal Informatie en Expertise Midden-Nederland (RIEC) opgeleverd. Om uitvoering te geven aan dit vertrouwelijke document is nauwe samenwerking gezocht met het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (het CCV) en het RIEC Midden-Nederland. In 2018 zetten we onder andere stevig in op de interne en externe bewustwording rondom dit abstracte thema en het vormgeven van een integraal plan van aanpak.

Veiligheid burgers

Om de veiligheid van burgers te vergroten, is het uitgangspunt om de burger zoveel mogelijk bij onze aanpak te betrekken. Dit hebben we in 2017 gedaan door het organiseren van mini veiligheidsdagen in de drie kernen. Naast de inzet van het Multi Media Lab van de politie (voor het afnemen van enquêtes over onder andere de bekendheid met de wijkagent en het nut van buurtpreventie) is geflyerd voor Burgernet en Waaks!. In aansluiting hierop heeft de Brandweer ingezet op het werven van meer vrijwilligers.      

Luchthaven lobby

In 2017 nam de onrust rond de ontwikkeling van Lelystad Airport toe. Vanuit de hele regio namen de geluiden over verwachte overlast toe. Vanuit Dronten maakten we onze bedenkingen ook kenbaar. Eind 2017 besloten we – gesteund door de meerderheid van uw raad - voorlopig terug te treden van de Alderstafel. Dronten maakte van het begin af aan deel uit van deze tafel. We waren van mening dat het gebrek aan transparantie niet bijdroeg aan een zorgvuldig besluitvormingstraject. Deze stap heeft geleid tot een sterkere positie in de discussie rond de ontwikkeling van Lelystad Airport, we voelen ons beter in positie om de belangen van de Dronter burgers te dienen.

Pioniersbarak

Met de grondverkoop voor de bouw van 16 appartementen bij de dierenweide komen gelden beschikbaar om de dierenweide te gaan herinrichten. De planvorming met daarbij de bouw van de pioniersbarak wordt nu uitgewerkt door stichting Geschiedschrijving Dronten, stichting Recreatiepark Dronten en de gemeente. Realisatie is voorzien in 2019.

Transformatie Jeugd

Ook in 2017 hebben we binnen de Dronter Koers flink ingezet op samenwerking tussen jeugdhulpaanbieders en het onderwijs. Met succes: de Drontense aanpak is door de VNG erkend als één van de 15 koplopers in ons land. Onze aanpak om preventief jeugdhulp op scholen aan te bieden werkt voor alle partijen. Ook ouders zijn tevreden: ze waarderen onze preventieve aanpak op de scholen met een 8. Als kanttekening hierbij zijn de tekorten als financieel risico te benoemen. Inmiddels zijn acties uitgezet waardoor de gemeente kan sturen op een breed palet aan maatregelen.

Maatschappelijke agenda

Om een goede start te maken met de transformatie van het sociaal domein hebben wij met de maatschappelijke partners in het voorveld een maatschappelijke agenda opgesteld. Zo wordt op lokaal niveau een gedeelde visie en aanpak van maatschappelijke vraagstukken  ontwikkeld. Dit levert maatschappelijk rendement op, omdat het de relatie verbetert met burgers en organisaties en zorgt voor draagvlak.

MFC Swifterbant

U besloot in september 2017 voor de ontwikkeling van het MFC en de 30 sociale huurwoningen over te stappen naar de locatie Kombuis. OFW heeft aangegeven opdrachtgever te willen zijn voor in ieder geval de bouw van de 30 sociale huurwoningen, maar mogelijk ook het MFC zelf. In het laatste kwartaal zijn de voorbereidende werkzaamheden voortvarend gestart (intentieovereenkomst, stedenbouwkundige massastudie, bestemmingsplan, aanzet ruimtelijk- en functioneel programma MFC etc.). De afronding van alle voorbereidingswerkzaamheden zal volgend jaar plaatsvinden, waarna de bouw naar verwachting begin 2019 kan starten.

Havenkade

In 2017 is een belangrijke stap gezet in de ontwikkeling van het Hanzekwartier. Voor de Havenkade zijn overeenkomsten gesloten met een projectontwikkelaar/bouwer voor de bouw van 144 "gasloze"-woningen. Ook de onderhandelingen voor de grondaankoop zijn afgerond. De raad heeft in december 2017 de grondexploitatie en het bestemmingplan Havenkade vastgesteld. Eind 2018 komen de woningen in de verkoop is de verwachting en vanaf 2019 wordt hier een prachtige nieuwe woonbuurt aan het water gebouwd.

Zuiderzee op Zuid

Na een lange juridische strijd bepaalde de Raad van State het afgelopen jaar dat permanent wonen op Zuiderzee op Zuid gerechtvaardigd is. Daarmee haalde de bestuursrechter een streep door de reactieve aanwijzing van de provincie op het door u vastgestelde bestemmingsplan. De appartementen zijn inmiddels in de verkoop.

Met deze jaarstukken zijn de vele inspanningen in cijfers en prestaties weergegeven.

College van B&W
22 mei 2018