Wat wilden we bereiken in 2017?

Nieuw beleid

Asbesttaken (€ 88.000 structureel)

Gemeenten en provincies hebben een deel van hun uitvoerende taken ondergebracht bij omgevingsdiensten en bundelen daarmee kennis, kunde en capaciteit. De omgevingsdienst krijgt op deze wijze ook beter de mogelijkheid om ketentoezicht vorm te geven / te organiseren op regionaal niveau. De kwaliteitscriteria verlangen eenzelfde deskundigheid en capaciteit voor de asbesttaak. Deze criteria zijn per  14 april 2016 wettelijk verankerd in de Wet VTH. Tot nu toe vond lokaal de asbesttaken ad-hoc plaats en deze willen we nu volgens de kwaliteitscriteria in de Wet VTH laten plaatsvinden door een deskundige van de omgevingsdienst conform het basistakenpakket.

Voor de gemeente Dronten werd in 2015 (gedeeltelijk) toezicht uitgevoerd bij asbestsloop door bedrijven. De omvang van de taak, gemeten naar de landelijke maatstaf, is echter zo groot dat een professionele uitvoering van het asbesttoezicht niet binnen de eerder overgedragen capaciteit kan worden uitgevoerd. Uitruil met de overgedragen capaciteit voor Wabo-toezicht is niet mogelijk omdat de aard van het werk een andere expertise vraagt. De gemeente Dronten heeft daarom een aparte maatwerkaanbieding voor de uitvoering van de asbesttaken ontvangen.
Veel gemeenten hebben nog niet de bedrijfsmatige asbesttaken uitbesteed aan de omgevingsdienst conform het basistakenpakket. Dat geldt ook voor Dronten. De omgevingsdiensten zijn juist voor deze keten gerelateerde taken opgericht. In de Kadernota 2017 was hier een p.m. post voor opgenomen. De werkzaamheden ten aanzien van het toezicht op asbest zijn beknopt omschreven in de maatwerkaanbieding. Hierbij is geraamd welke capaciteit nodig is voor de uitvoering van deze werkzaamheden. Er is een onderverdeling gemaakt in de taken:

  • beoordelen enkelvoudige sloopmelding asbest;
  • beoordelen van asbestinventarisatierapporten (basistaak);
  • beoordelen ISZW melding asbestsanering (basistaak);
  • toezicht op het verwijderen van asbest door bedrijven (basistaak);
  • controle vrijgave en stortbonnen (basistaak);
  • toezicht bij calamiteiten, asbestbranden;
  • het juridisch, incl. strafrechtelijk afhandelen van overtredingen;
  • toezicht bij afvalinzamelstations.

In de maatwerkaanbieding van de OFGV is een onderverdeling gemaakt in de taken die onder de zogenoemde basistaken vallen die door de gemeenten verplicht ondergebracht dienen te worden bij een omgevingsdienst en extra taken. Voor de basistaken (verplichte taken) bedragen de kosten € 88.000 (0,85 Fte).

Bestaande ontwikkelingen

Volksgezondheid

Activiteiten op het terrein van de speerpunten als genoemd in de Nota Lokaal gezondheidsbeleid worden in 2017 gecontinueerd.
De huidige Nota lokaal gezondheidsbeleid heeft een looptijd tot en met 2017. In dit verband zal in 2017 worden geëvalueerd of de in de nota opgenomen speerpunten van beleid daadwerkelijk zijn gerealiseerd. Tevens zal er onderzoek worden gedaan naar de effectiviteit van het ingezette beleid aan de hand waarvan kan worden bepaald of bijstelling noodzakelijk is. In de nieuwe gezondheidsnota zal ook aandacht worden besteed aan de veranderende rol van de GGD. Eind 2017 zal een nieuwe dan wel aangepaste Nota lokaal gezondheidsbeleid ter besluitvorming worden voorgelegd.
Voor 2017 beschikt de gemeente ook weer over een bijdrage vanuit de regeling Gezond in de Stad (GIDS gelden). Hiermee worden project ondersteunt die bijdragen aan verbetering van de gezondheid van diverse doelgroepen. Een van de plannen is  het realiseren van zogenaamde calisthenics parken.
Calisthenics is een verzamelnaam voor alle oefeningen die worden uitgevoerd met het eigenlichaamsgewicht of in combinatie met minimale apparatuur. Het doel van calisthenics is een krachtig en lenig lichaam op te bouwen. In Biddinghuizen hebben jongeren contact met de gemeente en wordt inmiddels gewerkt aan een plan om te komen tot een calisthenicsvoorziening in Biddinghuizen. Ook zijn er gesprekken gaande met de CAH om samen op het terrein van de CAH een park te ontwikkelen. Beide ontwikkelingen zijn mede in het kader van het gezondheidsbeleid en worden kunnen financieel ondersteund worden door de bijdrage Gezond in de Stad van het Rijk. De raad zal per brief op de hoogte worden gehouden.

Windbeleid

In 2016 zal door de betrokken overheden (gemeenten Dronten, Lelystad, Zeewolde en de provincie Flevoland) het Regioplan Wind worden vastgesteld. Daarmee is er een structuurvisie die het ruimtelijk kader biedt voor initiatiefnemers tot de ontwikkeling van windparken. Aanvankelijk zou een projectbureau worden opgestart worden met EFRO-subsidie. Deze subsidie is niet verkregen. Gemeente Lelystad wenst vooralsnog niet te participeren in een projectbureau. De gemeenten Dronten en Zeewolde zijn een EU-aanbesteding gestart voor het inrichten van een projectbureau. Deze is in september 2016 afgerond.
In de kadernota 2016 (begroting 2016) is door de gemeenteraad 5 x € 90.000 per jaar beschikbaar gesteld voor de financiering van het projectbureau. Vooralsnog wordt voorgesteld deze middelen in de begroting te handhaven en in 2017 te bekijken of deze middelen nog benodigd zijn. De reden is dat er nu gekozen wordt om de kosten van het projectbureau te dekken via de nota ‘Kostenverhaal’ en anterieure overeenkomsten met initiatiefnemers. De nota ‘Kostenverhaal’ zal hier in 2016 op aangepast worden en aan de gemeenteraad worden aangeboden.

Afvalbeleidsplan 2016 – 2021

Het Afvalbeleidsplan is door de raad in juni 2016 vastgesteld en bevat het beleid en de hoofdlijnen van uitvoering om uiterlijk 2020 de scheiding van het huishoudelijk afval zodanig verbeterd te hebben dat er per inwoner nog maximaal 100 kg restafval wordt aangeboden, een afvalscheidingspercentage van 75% wordt behaald en dat de herbruikbare waardevolle afvalstromen (zoals gft, plastic, blik, drankenkartons, oud papier en karton, glas, textiel etc.) zoveel mogelijk gescheiden worden ingezameld.
De gekozen beleidslijn is per 1 oktober 2016 de inzamelfrequentie van het restafval bij de laagbouw terug te brengen naar 1 maal per 4 weken en per 1 oktober 2017 gefaseerd over te gaan op omgekeerd inzamelen waarbij de inzameling van restafval plaats vindt via ondergrondse containers op wijkniveau en de overige fracties via huis aan huis inzameling.
In 2017 zal het Afvalbeleidsplan nader worden geconcretiseerd en de invoering van omgekeerd inzamelen per 1 oktober 2017 worden voorbereid. Vanaf 1 oktober zal worden gestart met de plaatsing van de ondergrondse containers en invoering van omgekeerd inzamelen.
Belangrijke onderdelen zijn het opstellen van een implementatieplan, communicatieplan en plaatsingsplan van de ondergrondse containers. De informatie naar de burger is belangrijk en wordt vormgegeven door algemene informatie en aangevuld met informatieavonden op wijkniveau over directe effecten en plaatsing van ondergrondse containers. In de uitvoeringsfase aandacht voor de operationele zaken zoals aanschaf inzamelmiddelen, aanschaf inzamelvoertuig en aanleg van de ondergrondse- en bovengrondse inzamelinfrastructuur. De effecten en resultaten zullen worden gemeten.