Algemeen

De gemeente is deelnemer in de volgende verbonden partijen, zoals vennootschappen (NV of BV), gemeenschappelijke regelingen (GR), stichtingen en verenigingen:

Naam verbonden partij

Taak

Taakomschrijving

Vertegenwoordiger gemeente in bestuur

Financieel belang 2017

Gemeenschappelijke regelingen

GGD Flevoland

7.1

Gezondheidszorg

P. van Bergen

Jaarlijkse bijdrage 2017 € 720.770

Veiligheidsregio Flevoland

1.1

Fysieke Veiligheid

mr. A.B.L. de Jonge

Jaarlijkse bijdrage 2017 € 1.349.115

IMpact (Werkvoorzieningschap Kampen – Dronten)

6.4

Arbeidstoeleidingsbedrijf

P. van Bergen

Bijdrage totale WSW op basis van 59,54 AJ's in 2017 € 1.842.767

Het Flevolands Archief (voorheen Erfgoedcentrum Nieuw Land)

0.4

Archief Flevolandse geschiedenis

A. van Amerongen

Jaarlijkse bijdrage 2017 € 88.571

Regionale Sociale Recherche

6.3

Opsporen en voorkomen fraude SD

P. van Bergen

Jaarlijkse bijdrage o.b.v. het aantal cliënten per 1 januari 2017 (655) € 76.914

Gemeenschappelijk Belastingkantoor Lococensus Tricijn (GBLT)

0.62

Uitvoering heffing gemeentelijke belastingen

A. van Amerongen

Jaarlijkse bijdrage 2017 € 541.215

Omgevingsdienst Flevoland en Gooi- en Vechtstreek (OFGV)

7.4

Vergunningverlening, toezicht en handhavind in de fysieke leefomgeving

mr. A.B.L. de Jonge

Jaarlijkse bijdrage 2017 € 733.968

Centrumregeling Sociaal Domein Flevoland

6.1

Uitvoering jeugdwet en Wmo

P. van Bergen

Jaarlijkse bijdrage 2017 € 101.132

Vennootsschappen/Coöperaties

Coöperatie Gastvrije Randmeren

5.7

Kwaliteit natuur- en recreatiegebied Randmeren verhogen

A. van Amerongen

Jaarlijkse bijdrage 2017 € 21.524

Alliander N.V.

0.5

Levering en transport energie

A. van Amerongen

Dividendopbrengst verwacht in 2017 € 314.925

Vitens N.V.

0.5

Levering drinkwater

A. van Amerongen

Dividendopbrengst verwacht in 2017 € 281.194

Huisvuilcentrale Alkmaar (HVC)

7.3

Ophalen en verwerken huisvuil

A. van Amerongen

De gemeente staat garant voor een geldlening van de N.V. Voor deze garantiestelling zal de gemeente een provisie van € 98.898 ontvangen in 2017

Technofonds Flevoland

3.1

Investeren in (door)startende bedrijven met technologische en innovatieve ontwikkelingen

A. van Amerongen

Eventuele tekorten komen volgens een verdeelsleutel ten laste van de aandeelhouders. De huidige fondsomvang bedraagt € 9,9 miljoen

Verenigingen

Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)

0.1

Ondersteuning lokaal bestuur

mr. A.B.L. de Jonge

Jaarlijkse bijdrage op basis van inwoneraantal per 1 januari 2017± € 52.876