Volksgezondheid en milieu

Gemeenten nemen vanaf 2017 een basisset BBV beleidsindicatoren op in de begroting
en het jaarverslag voor inzicht en heldere beeldvorming over de beleidsresultaten van de gemeente, en vergelijking van gemeenten onderling.

In de onderstaande tabel staan de beleidsindicatoren voor dit programma:

Programma 7

PRG

Indicator

eenheid

periode

regio

waarde

bron

omschrijving

7

Fijn huishoudelijk restafval

kg per inwoner

2016

Dronten

169

CBS - Statistiek Huishoudelijk afval

Niet gescheiden ingezameld huishoudelijk afval.

2016

Nederland

187