Wat heeft dit gekost in 2017?

Het verschil tussen de begroting (na wijziging) en het werkelijke saldo van baten en lasten voor dit taakveld is:

€ 132.616

De belangrijkste afwijkingen zijn de volgende:

Bedragen

Voordeel/nadeel

Toelichting

€ 30.824

Voordeel

Deze overschrijding wordt veroorzaakt door hogere salarislasten dan begroot. Een nadere toelichting wordt gegeven in de paragraaf Bedrijfsvoering.

€ 101.792

Voordeel

Dit voordeel is het restant van de ontvangen Rijksmiddelen voor Gezond In De Stad (GIDS). Er wordt voorgesteld deze over te hevelen.