Volksgezondheid en milieu

Financieel sluit dit programma het jaar 2017 af met een resultaat van:

€ 209.998.

Dit is een resultaat ten opzichte van de begroting na wijzigingen (-/- is een nadelig resultaat).

Lasten en Baten

Rekening

Primitieve Begroting

Begroting na wijzigingen

Rekening

Verschil

(x € 1.000)

2016

2017

2017

2017

2017

Lasten:

7.1

Volksgezondheid

-746

-1.028

-1.011

-878

133

7.2

Riolering

-2.332

-2.012

-2.057

-1.945

112

7.3

Afval

-4.190

-3.224

-3.404

-3.792

-388

7.4

Milieubeheer

-989

-1.044

-1.047

-1.249

-201

7.5

Begraafplaatsen en crematoria

-548

-350

-358

-363

-5

Subtotaal lasten

-8.805

-7.659

-7.877

-8.227

-349

Baten:

7.1

Volksgezondheid

-

-

-

-

-

7.2

Riolering

2.580

2.508

2.508

2.409

-100

7.3

Afval

4.791

4.343

4.523

4.879

356

7.4

Milieubeheer

5

4

4

242

239

7.5

Begraafplaatsen en crematoria

364

320

320

384

64

Subtotaal baten

7.740

7.175

7.355

7.914

559

Totaalsaldo van baten en lasten

-1.065

-484

-522

-312

210

0.10

Toevoegingen reserves (lasten)

-

-

-

-

-

0.10

Onttrekkingen reserves (baten)

-

-

-35

-35

-

Subtotaal reserves

-35

-35

Geraamde, gerealiseerde respectievelijk geanalyseerde resultaat

-1.065

-484

-557

-347

210

Hierna verklaren we per taakveld de afwijkingen tussen Begroting na wijziging 2017 en de werkelijkheid 2017. De belangrijkste afwijkingen per taakveld worden toegelicht. Als richtlijn hanteren we het grensbedrag van toelichting bij afwijkingen van € 25.000 en hoger.