Wat wilden we bereiken in 2017?

Gezondheidsbeleid

Toekomstbeeld 2018

We willen dat inwoners van de gemeente Dronten zo lang mogelijk gezond blijven en hebben in 2018 randvoorwaarden gecreëerd om hen daarbij te ondersteunen. Hierdoor houden Drontenaren het gebruik van zorg beperkt of stellen ze het uit. De verwachting is dat hierdoor het voorzieningenniveau kwalitatief goed, betaalbaar en toegankelijk kan blijven voor diegenen die het echt nodig hebben.

Huishoudelijke afvalstromen worden zo goed mogelijk gescheiden

Toekomstbeeld 2018

In 2018 worden huishoudelijke afvalstromen zo goed mogelijk gescheiden en realiseert de gemeente Dronten de ambities van het landelijk programma “van afval naar grondstof” en helpt daarmee de transitie naar een circulaire economie te bevorderen. De gemeente Dronten heeft de eerste stap van de ambitie ( 65% afvalscheiding) gerealiseerd en ligt op koers voor de volgende stap: een scheidingspercentage van 75% in 2020. Tot slot is de hoeveelheid restafval per inwoner teruggebracht tot 125 kg. per inwoner.

Schaliegas

Toekomstbeeld 2018

In 2018 is er duidelijkheid uit het landelijk onderzoek door het Ministerie of het grondgebied van de gemeente Dronten nog steeds een mogelijke zoek – en/of winningslocatie voor (proef) boringen of winning van schaliegas is en wat de effecten hiervan zijn voor de maatschappij en haar omgeving.

Waterbeleid

Toekomstbeeld 2018

Door middel van samenwerking in de afvalwaterketen met de Flevolandse gemeenten en het waterschap Zuiderzeeland willen we een kwalitatieve verbetering van de afvalwaterketen tegen lagere kosten bewerkstelligen.

Windmolenbeleid

Toekomstbeeld 2018

In 2018 zijn de eerste projecten om extra windmolens te realiseren volop in voorbereiding en mogelijk al gerealiseerd. De gemeente Dronten is qua beleid en organisatie klaar om het proces van opschalen en saneren van windmolens te organiseren. Dit gebeurt in het kader van het te ontwikkelen Regioplan Wind, dat een gezamenlijke ruimtelijk en juridisch kader voor windbeleid in Flevoland is. Daarnaast zijn in 2018 de eerste gemeentelijke windmolens gerealiseerd met behulp van gebiedspartners en participatie vanuit de Dronter samenleving. Vanaf 2017 gaan deze molens een gebiedsgebonden bijdrage opleveren, die ook weer wordt ingezet in het betrokken gebied. Met het realiseren van eigen gemeentelijke windmolens willen we voorzien in de behoeften van niet-molenaars en inwoners om deel te nemen aan duurzame energie-initiatieven. Op deze wijze draagt Dronten bij aan het opwekken van duurzame energie op land en wordt er tevens voor gezorgd dat Dronten op termijn een energie neutrale gemeente is.