Algemeen

In samenspraak met de provincie is afgesproken dat in de P&C-documenten ten aanzien van het onderdeel financiën ingegaan wordt op de volgende onderdelen: sluitende meerjarenbegroting, weerstandsvermogen, materieel evenwicht (structurele baten zijn in evenwicht met de structurele lasten) en de schuldpositie. Zie hiervoor ook bijlage Financiële positie/ structureel evenwicht.

Onderstaand treft u de kengetallen aan die wij in het kader van het BBV moeten opnemen.

Verloop kengetallen

Kengetallen

Werkelijk 2016

Begroting 2017

Werkelijk 2017

Netto schuldquote

-/- 23%

-/- 18%

-/- 23%

Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen

-/- 26%

-/- 33%

-/- 28%

Solvabiliteitsratio

76%

75%

93%

Structurele exploitatieruimte

3,0%

2,1%

2,0%

Grondexploitatie

15%

29%

26%

Belastingcapaciteit

95%

98%

92%

Netto schuldquote

De netto schuldquote geeft de hoogte van de schuld aan ten opzichte van de jaarlijkse omzet, de baten. Als de quote heel hoog is, dan betekent dat er relatief veel schuld is en dat rente en aflossing een belangrijk deel van de inkomsten opslokken.
De VNG adviseert een maximum-norm van 130%.
Dronten heeft netto geen schuld. We zijn met -/- 38% nog ver af van de grenzen die door de VNG zijn aangegeven. (Categorie A, minste risico, zie onderstaande tabel)
Er is nog een tweede kengetal voor de netto schuldquote die we formeel volgens de BBV ook moeten vermelden. Dit is de netto schuldquote gecorrigeerd min de verstrekte leningen. Hiervoor geldt dezelfde categorie. Met -/- 42% zijn we ook hier nog ver af van de grenzen die door de VNG zijn aangegeven. (Categorie A, minste risico, zie onderstaande tabel)

Solvabiliteitsratio

De solvabiliteitsratio is de verhouding tussen de schulden en het totale vermogen. Solvabiliteit wordt ook vaak in het bedrijfsleven gebruikt. Het geeft aan in hoeverre de organisatie in staat is om schulden ook op langere termijn te voldoen. Hoe hoger het getal, des te hoger de buffer. Dronten ligt met 94% nog ver af van de grenzen die door de VNG zijn aangegeven. (Categorie A, minste risico, zie onderstaande tabel)

De structurele exploitatieruimte

De structurele exploitatieruimte wordt bepaald door het saldo van de structurele baten en lasten en het saldo van de structurele onttrekkingen en toevoegingen aan reserves gedeeld door de totale baten en uitgedrukt in een percentage. Dronten valt ook met dit kengetal (2%) binnen de normen. (Categorie A, minste risico, zie onderstaande tabel)

Het aandeel van de waarde van de grondexploitatie op de totale balanswaarde

De grondexploitaties hebben veel invloed op de ontwikkeling van de financiële resultaten. Gemeenten met een relatief grote grondpositie hebben ook een relatief groot financieel risico. Ook hiervoor zijn normen ontwikkeld waarbij de totale boekwaarde van de grondvoorraad bij voorkeur niet groter mag zijn dan 20%.
Het advies is om in elk geval niet boven de 35% uit te komen. Dronten valt met 26% binnen de normen die door de VNG zijn aangegeven. (Categorie B, gemiddeld risico, zie onderstaande tabel)

De belastingcapaciteit

De belastingcapaciteit geeft aan in hoeverre de woonlasten binnen een gemeente hoger of lager zijn dan de gemiddelde woonlasten. In de paragraaf lokale heffingen is aangegeven dat de woonlasten in 2017 € 697 bedragen. We zijn hierbij uitgegaan van een woningwaarde van € 198.000. Dronten valt met 92% binnen de normen die door de VNG zijn aangegeven. (Categorie A, minste risico, zie onderstaande tabel)

Normering kengetallen

Het belang van financiële kengetallen is drieledig: naast inzicht in de financiële positie en vergelijkbaarheid hebben kengetallen een signaalfunctie. Het Rijk heeft aan de verplichte financiële kengetallen geen normen verbonden. De VNG adviseert de kengetallen te relateren aan bijvoorbeeld signaleringswaarden die voor stresstesten gelden. Deze testen geven ook informatie over de financiële positie. Onderstaand de signaleringswaarden per kengetal:

Signaleringswaarden kengetallen

Categorie

Categorie

Categorie

A. Minste risico

B. Gemiddeld risico

B. Meeste risico

Netto schuldquote

< 90%

90% - 130%

> 130%

Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen

Solvabiliteitsratio

> 50%

20% - 50%

< 20%

Structurele exploitatieruimte

Begr > 0%

Begr = 0%

Begr < 0%

Grondexploitatie

< 20%

20% - 35%

> 35%

Belastingcapaciteit

< 95%

95% - 105%

> 105%