Algemeen

Interbestuurlijk toezicht (IBT)

Inleiding

Interbestuurlijk toezicht is een wettelijke taak van de provincie waarbij zij toezicht houdt op de taakuitoefening door gemeenten. Het wettelijke uitgangspunt is dat de provincie voor alle beleidsterreinen de toezichthouder op gemeenten is met uitzondering van de terreinen waarop de provincie geen taken heeft. Het specifiek toezicht vormt hierop een uitzondering, waarbij met name het financieel toezicht integraal, op alle gemeentelijke domeinen, van toepassing is.
Provincie en gemeenten zullen zich inspannen om op basis van transparantie, begrip en vertrouwen te komen tot een effectieve en efficiënte wijze van interbestuurlijk toezicht. Door het optimaliseren van het zelfregulerend vermogen van de gemeente en de versterking van controle door de gemeenteraden kan de provincie terughoudend met het toezicht omgaan. In de bestuursovereenkomst hebben partijen binnen Flevoland de uitgangspunten vastgelegd voor de vernieuwde interbestuurlijke verhoudingen en de wijze waarop zij met elkaar wensen om te gaan. Het Rijk blijft toezichthouder voor de gemeenten op die terreinen, waar provincies geen taak en expertise hebben. Dit geldt bijvoorbeeld voor onderwijswetten en sociale zaken.

Toezichtgebieden

Het college van B&W moet op een zestal beleidsthema's voldoen aan een aantal wettelijke afspraken. In deze paragraaf staan we stil bij deze zes thema's en in hoeverre we per thema aan de wettelijke afspraken hebben voldaan. Dit wordt aangegeven met "terugblik".

Het IBT betreft de onderstaande toezichtgebieden:

1. Financiën

Algemeen

In samenspraak met de provincie is afgesproken dat in de paragraaf IBT ten aanzien van het onderdeel financiën ingegaan wordt op de volgende onderdelen: sluitende meerjarenbegroting, weerstandsvermogen, materieel evenwicht (structurele baten zijn in evenwicht met de structurele lasten) en de schuldpositie.

Terugblik

De gemeente Dronten heeft een separate hoofdstuk in de paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing opgenomen. Het aanbieden van deze jaarrekening behoort tot één van de wettelijke taken op het gebied van financiën. De jaarrekening dient altijd voorzien te zijn van een accountantsverklaring.
Dronten viel, met inachtneming van art. 203 van de Gemeentewet vanaf begroting 2016 onder repressief toezicht van de provincie met de kleur groen. Dit toezichtregime zal ook in begroting 2018 worden gecontinueerd.

2. Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Bouwen en Milieu)

Algemeen

Bescherming van mens en natuur tegen schade en gevaar. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor uitvoering van toezicht en handhaving en deugdelijke kwaliteit van het nalevingstoezicht.

Terugblik

In kader van het IBT wordt jaarlijks een verslag Vergunningen en Handhaving (VH) opgesteld. Het Verslag VH over de jaren 2016 en 2017 is een gecombineerd verslag over de beide jaren en wordt in mei 2018 aan de raad aangeboden. Voor de inhoud verwijzen wij u naar het desbetreffende rapport, gezien de veelheid van speerpunten. De belangrijkste conclusie is dat de uitvoering van de meeste speerpunten redelijk goed op orde is. Op de ambitieuze planning mag dit een goede score worden genoemd.

3. Ruimtelijke ordening

Algemeen

De gemeenteraad stelt, ten behoeve van een goede ruimtelijke ordening voor het gehele grondgebied van de gemeente een of meer structuurvisies en bestemmingsplannen vast.

Terugblik

In kader van het IBT wordt jaarlijks een verslag Ruimtelijke ordening opgesteld. Het Verslag RO over het jaar 2017 wordt in mei 2018 aan de raad aangeboden. Voor de inhoud verwijzen wij u naar het desbetreffende rapport.

Bestemmingsplannen:
Uit het jaarverslag blijkt dat het merendeel van de bestemmingsplannen actueel is. Een aantal bestemmingsplannen zijn ouder dan 10 jaar, maar het merendeel van deze plannen worden opgenomen in hernieuwde bestemmingsplannen die in voorbereiding zijn (bijvoorbeeld bestemmingsplan Woongebieden, Wijland of Bedrijventerreinen). Voor een aantal bestemmingsplannen geldt dat ze nog van toepassing zijn op kleine gebieden, die bij de actualisatieslag tussen twee plannen zijn gevallen (hierbij moet gedacht worden aan bermen, sloten, wegen) en waar niet direct ontwikkelingen te verwachten zijn. Deze wijzigingen worden bij eerstvolgende herziening van de aangrenzende bestemmingsplannen meegenomen.

Structuurvisie:
De gemeente beschikt voor het hele grondgebied over een actuele structuurvisie “Dronten
2030” en voor het Hanzekwartier is dit de structuurvisie “Hanzekwartier”. In 2017 is opdracht gegeven voor een tussentijdse rapportage over de actuele stand van zaken rondom woningbouwlocaties. De resultaten hiervan worden in het tweede kwartaal van 2018 verwacht.

4. Huisvesting vergunninghouders

Algemeen

Gemeenten geven uitvoering aan de wettelijke taak om verblijfsgerechtigden tijdig te huisvesten. Het aantal wordt door het Rijk in de halfjaarlijkse taakstelling bepaald. Tijdig betekent binnen twaalf weken nadat verblijfsgerechtigde aan een gemeente is verbonden.

Terugblik

In het kader van IBT legt de gemeente met de ‘rapportage halfjaarlijks toezichtverslag realisatie taakstelling huisvesting verblijfsgerechtigden gemeente’ elk half jaar verantwoording af aan de provincie over de mate waarin de taakstelling is gerealiseerd. Deze rapporten zijn 27 juli 2017 en 6 februari 2018 aan de raad toegezonden. Uit deze rapportages blijkt dat de gemeente aan haar taakstelling heeft voldaan. Dit is op 28 februari 2018 bevestigt door de provincie middels een brief. Aangezien we de taak ten aanzien van huisvesting adequaat hebben uitgevoerd blijft de intensiteit van het provinciaal toezicht laag.

5. Archiefwet

Algemeen

Het doel van het toezicht op archief- en informatiebeheer is om bij gemeenten, waterschappen en gemeenschappelijke regelingen te komen tot een betrouwbare informatievoorziening.

Terugblik

In kader van het IBT en volgens de Archiefwet wordt jaarlijks een verslag van de Archief KPI's opgesteld door de gemeentearchivaris. Het verslag over 2016 is in september 2017 aan zowel de raad als provincie aangeboden. In 2017 is het volgende bereikt:

  • De overdracht van archiefblok De Gemeente Dronten 1972-1991 en Notulen van de Gemeenteraad 1972-1991 zijn formeel geregeld;
  • Na controle blijkt dat de serverruimte volledig voldoet aan de geldende wet- en regelgeving. Een verbeterplan blijkt niet noodzakelijk;
  • Het archief van afdeling Burgerzaken voldeed niet aan de geldende wet- en regelgeving. De archiefbescheiden uit dit archief zijn inmiddels verplaatst naar de algemene archiefruimte, welke wel voldoet.

De algemene strekking in het verslag over 2017 is dat de gemeente Dronten goed op weg is om het archiefbeheer binnen de organisatie conform wet- en regelgeving in te richten en uit te voeren.

6. Monumenten en archeologie

Algemeen

Ten aanzien van Rijksmonumenten (beschermd stads/dorpsgezicht) en Archeologie is er toezicht op gemeentelijke ruimtelijke plannen en op vergunningverlening en handhaving.

Terugblik

Voor het onderwerp “monumenten en archeologie” is afgesproken dat de gemeenten tweejaarlijks toezichtinformatie aan de provincie verstrekken in de vorm van de Monitor Erfgoedinspectie die iedere twee jaar door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap wordt uitgebracht. Het ministerie stelt de Monitor Erfgoedinspectie op aan de hand van de gegevens die door de gemeenten worden aangeleverd. Het deel “monumenten en archeologie gemeente Dronten” van de Monitor Erfgoedinspectie 2015-2016 is in januari 2017 bij de provincie ingediend.