Wat heeft dit gekost in 2017?

Het verschil tussen de begroting (na wijziging) en het werkelijke saldo van baten en lasten voor de reserves bij dit programma is:

€ 479.790

Dit voordeel betreft een hogere onttrekking aan de bestemmingsreserves van dit programma. De grootste afwijkingen zijn de volgende:

Bedragen

Voordeel/nadeel

Toelichting

€ -50.654

Nadeel

Hogere storting in de bestemmingsreserve WWB Inkomensdeel dan begroot bij de Slotrapportage 2017.  

€ 511.380

Voordeel

Hogere onttrekking: restant beschikbaar saldo uit de Bestemmingsreserve Sociaal Domein ter demping van het verlies 2017 in het Sociaal Domein.

€ 19.064

Voordeel

Totaal overige afwijkingen ten opzichte van de begroting (na wijziging). Dit is het totaal van alle individuele afwijkingen beneden de € 25.000.