Sociaal domein

Budgetoverhevelingen 2017

Voor dit programma wordt voorgesteld om een aantal budgetten van het boekjaar 2017 naar het boekjaar 2018 over te hevelen. Deze budgetten zijn getoetst aan de met de raad afgesproken richtlijnen hiervoor. In een enkel geval wordt een budget (op basis van de bijgestelde projectplanning) naar een later jaar overgeheveld. Het niet benutten van deze budgetten in 2017 levert een positief rekeningsaldo op voor de Jaarstukken 2017. Daar waar een negatief bedrag in de tabel staat gaat het om een herziening van een eerder opgenomen budgetoverheveling (Voortgangs- of Slotrapportage 2017).

In de volgende tabel worden de budgetoverhevelingen bij deze Jaarstukken 2017 voor dit programma op een rij gezet.

Omschrijving programma 6

Bedrag

Portefeuillehouder

Vakgebied

Budgetoverheveling faciliteitenbesluit

381.126

P. van Bergen

Sociaal Domein

Budgetoverheveling opvang asielzoekers

578.075

P. van Bergen

Sociaal Domein

Budgetoverheveling maatschappelijke begeleiding

136.252

P. van Bergen

Sociaal Domein

Budgetoverheveling meldcode kindermishandeling

10.000

P. van Bergen

Sociaal Domein

Budgetoverheveling pilot AZC jeugd en gezinscoach

13.200

P. van Bergen

Sociaal Domein

Budgetoverheveling mantelzorgcompliment

75.000

P. van Bergen

Sociaal Domein

Budgetoverheveling inkomensregelingen Klijnsmagelden

79.037

P. van Bergen

Sociaal Domein

Budgetoverheveling versterking algemene voorzieningen WMO

75.000

P. van Bergen

Sociaal Domein

Budgetoverheveling inhuur Sociaal domein

190.000

P. van Bergen

Sociaal Domein

Budgetoverheveling Woonstart, Opvang en Beschermd wonen

51.103

P. van Bergen

Sociaal Domein

Budgetoverheveling project Transitie Participatiewet

6.933

P. van Bergen

Sociaal Domein

Budgetoverheveling TaalWerk Trajecten voor Statushouders

17.500

P. van Bergen

Sociaal Domein

Budgetoverheveling ESF-subsidie Arbeidskansen & Flevoland II (WWB Werkdeel) budgettair neutraal

0

P. van Bergen

Sociaal Domein

Totaal Programma 6

1.613.226

Budgetoverheveling faciliteitenbesluit (€ 381.126)

Het over te hevelen budget is opgebouwd uit twee elementen. Het bestaat uit het saldo van het product ad. € 158.971 en de nog te ontvangen middelen over 2017 ad. € 222.155 in de Mei-circulaire 2018. Om invulling te kunnen geven aan het vastgestelde plan van aanpak statushouders wordt u voorgesteld dit budget over te hevelen.  

Budgetoverheveling opvang asielzoekers (€ 578.075)

Het restant van de ontvangen middelen die zijn toegekend vanuit het Uitwerkingsakkoord Verhoogde asielinstroom van € 520.482 wordt voorgesteld om over te hevelen naar 2018. Toekenning van de bedragen vindt achteraf plaats op basis van realisatiecijfers. Daarom lopen de uitgaven en inkomsten niet synchroon. In de decembercirculaire 2017 is nog € 26.581 ontvangen die niet meer zijn verwerkt in de begroting, maar wel benodigd zijn in 2018. Tot slot wordt de declaratie over het 4e kwartaal 2017 effectief ontvangen bij de Mei-circulaire 2018 (€ 26.581). Overheveling is nodig om in 2018 invulling te kunnen geven aan het vastgestelde plan van aanpak statushouders.   

Budgetoverheveling maatschappelijke begeleiding (€ 136.252)

Voor maatschappelijke begeleiding van statushouders worden gelden van het COA ontvangen. Met ingang van oktober 2017 worden deze middelen via gemeentefonds uitgekeerd. Deze zijn bestemd voor Vluchtelingenwerk. Een traject voor maatschappelijke begeleiding duurt 18 maanden. De in 2017 gestarte trajecten worden zodoende in 2018 financieel afgerond. Daarom wordt voorgesteld om het positieve saldo en het nog te ontvangen budget in de Mei-circulaire 2018, over de periode okt. 2017 - dec.2017, over te hevelen.   

Budgetoverheveling meldcode Kindermishandeling (€ 10.000)

In november 2017 hebben wij van de gemeente Almere € 10.000 ontvangen voor het aanscherpen van de meldcode kindermishandeling. Hiervoor is een opdracht uitgezet die wordt uitgevoerd in 2018. Wij verzoeken u dit bedrag over te hevelen naar 2018.

Budgetoverheveling Pilot AZC Jeugd- en gezinscoach (€ 13.200)

Voor de Pilot AZC Jeugd- en gezinscoach is door Menzis COA Administratie een bedrag van € 63.758 beschikbaar gesteld. Hierop is in 2017 € 50.558 uitgegeven. Het restant wordt in 2018 besteed. Wij verzoeken u € 13.200 over te hevelen naar 2018.

Budgetoverheveling mantelzorgcompliment (WMO) (€75.000)

Aan activiteitensubsidies is € 75.000 minder uitgegeven omdat rekening gehouden moest worden met de uitgaven voor het mantelzorgcompliment. Hiervoor hadden wij € 80.000 bestemd. De aanmelding voor het mantelzorgcompliment is gestart eind 2017 en loopt nog door tot november 2018. Feitelijk kan in de planning nog gedurende een groot deel van het jaar 2018 hierop een beroep worden gedaan. Dat is dan ook de  reden om dit budget over te hevelen naar 2018.

Budgetoverheveling Armoedebeleid (€ 79.037)

In 2017 zijn de Klijnsmagelden aan de begroting van het armoedebeleid 2015-2018 toegevoegd. In het vierde kwartaal 2017 is conform het plan van aanpak gestart met het inzetten van de gelden om meer kinderen te vinden en de producten voor kinderen in armoede uit te breiden. In de drie maanden was het niet mogelijk om alle activiteiten in te voeren. In 2018 worden de middelen ingezet op de activiteiten die vanuit 2017, in 2018 doorlopen (o.a. preventie, vroegsignalering, netwerkregisseur armoede, Pas van Dronten). Wij verzoeken u € 79.037 over te hevelen naar 2018.

Budgetoverheveling Versterking voorveld WMO (€ 75.000)

Bij de Voortgangsrapportage heeft de raad voor 2017 en 2018 extra middelen beschikbaar gesteld voor verdere versterking en intensivering van de algemene vrij toegankelijke voorzieningen. Voor de inzet van deze middelen is een uitvoeringsprogramma Sociaal Domein 2017-2018 gemaakt die gebaseerd is op de maatschappelijke agenda van gemeente en maatschappelijke partijen. Zwaartepunt van dit uitvoeringsprogramma ligt bij preventie en vroegsignalering waarbij het uiteindelijke doel is om tot afschaling van (individuele) maatwerkvoorzieningen te komen.
Van het beschikbare budget voor 2017 ad € 335.000 was al eerder € 235.000 overgeheveld naar 2018. Nu blijkt, dat voor het resterende budget van € 100.000 inmiddels projecten zijn gefinancierd tot een bedrag van € 25.000. Gelet op het grote beslag, dat nu al ligt op bovengenoemde uitvoeringsprogramma wordt voorgesteld om nogmaals een bedrag ad € 75.000 over te hevelen naar 2018.

Budgetoverheveling diverse inhuur programmabureau Transities (€ 190.000)

Een aantal activiteiten zijn later gestart en ingehuurd dan oorspronkelijk gepland of lopen langer door:

  1. Aansluiting onderwijs en jeugdhulp/ aparte opdracht in 2017 gestart loopt door in 2018 (Voorstel overheveling € 30.000);
  2. Evaluatie en opstellen nieuw beleidsplan SD, gestart in 2017 loopt door in 2018 (voorstel overheveling € 75.000);
  3. Kostprijsbepaling jeugd en WMO oorspronkelijk gepland eind 2017, in 2018 opgestart (voorstel overheveling € 30.000);
  4. Beleid en uitvoering nieuwe wijze KTO is gestart in 2017 en in 2018 verder vormgegeven en nog uitgevoerd worden (€ 25.000);
  5. Opstellen maatschappelijke agenda, inhuur later getart en loopt door tot 30-06 (voorstel overheveling € 30.000).

Totaal wordt voorgesteld € 190.000 over te hevelen naar 2018.

Budgetoverheveling Woonstart, Opvang en Beschermd wonen (€ 51.103)

Van gemeente Almere zijn extra inkomsten ontvangen vanuit het overschot regionale taken Wmo waarvoor gemeente Almere een doeluitkering ontvangt. Tot nu toe is er jaarlijks sprake van een overschot op de post beschermd wonen. Bestuurlijk is afgesproken om overschotten naar rato te verdelen over de Flevolandse gemeenten. Het overschot regionale taken Wmo over het jaar 2015, ontvangen in 2017, is verwerkt in de Voortgangsrapportage en langs die weg in de Reserve Sociaal Domein gestort.
Het overschot regionale taken Wmo 2017, ontvangen in het jaar 2017, bedraagt € 40.183. Daarnaast is een bedrag ontvangen voor de aanpak personen met verward gedrag € 10.920. Bij elkaar geteld zijn dit de extra baten op deze post.
Wij stellen voor het overschot regionale taken Wmo beschikbaar te houden voor de doelgroep kwetsbare jong volwassenen. Middels de raadsbrief U17.018332 is de gemeenteraad geïnformeerd over het voornemen om het overschot te gebruiken als dekking voor het project Woonstart, een woonvoorziening met begeleiding voor jongeren tot 27 jaar.

Budgetoverheveling Project Transitie Participatiewet (€ 6.933)

Bij de start van de transitie en beleidsplan 2015-2018 Participatiewet is projectgeld beschikbaar gesteld. Het overgrote deel daarvan is ingezet bij de implementatie van het nieuwe beleid in de jaren 2015-2016. Eind 2017 is een eerste start gemaakt met de evaluatie van het beleidsplan welke in 2018 doorloopt. De middelen willen we in 2018 inzetten om te komen tot een gedragen overall thematiek en proces voor het nieuwe beleidsplan Participatiewet.  

Budgetoverheveling Taal-Werk Trajecten voor Statushouders (€ 17.500)

Het begrote budget op de post uitvoering inburgering is ingezet voor taal-werk trajecten voor statushouders bij IMpact. Het over te hevelen budget wordt in 2018 ingezet voor dezelfde trajecten. De kosten voor de taal-werk trajecten die in 2018 boven de € 17.500 uitkomen worden vanuit de extra middelen voor statushouders betaald.   

Budgetoverheveling ESF-subsidie Arbeidskansen & Flevoland II (WWB Werkdeel)

In het kader van het ESF project Arbeidskansen & Flevoland II is in 2017  € 263.000 opgenomen als te realiseren opbrengsten. Hiervan is 100.860 daadwerkelijk ontvangen in 2017. Wij verwachten het restant van € 162.140 aan opbrengsten in 2018 nog te ontvangen maar hiervoor moeten nog kosten gemaakt worden. Wij verzoeken u € 162.140 zowel aan de opbrengst- als aan de kostenkant over te hevelen naar 2018. De overheveling is hiermee budgettair neutraal.