Volksgezondheid en milieu

Budgetoverhevelingen 2017

Voor dit programma wordt voorgesteld om een aantal budgetten van het boekjaar 2017 naar het boekjaar 2018 over te hevelen. Deze budgetten zijn getoetst aan de met de raad afgesproken richtlijnen hiervoor. In een enkel geval wordt een budget (op basis van de bijgestelde projectplanning) naar een later jaar overgeheveld. Het niet benutten van deze budgetten in 2017 levert een positief rekeningsaldo op voor de Jaarstukken 2017. Daar waar een negatief bedrag in de tabel staat gaat het om een herziening van een eerder opgenomen budgetoverheveling (Voortgangs- of Slotrapportage 2017).

In de volgende tabel worden de budgetoverhevelingen bij deze Jaarstukken 2017 voor dit programma op een rij gezet.

Omschrijving programma 7

Bedrag

Portefeuillehouder

Vakgebied

Budgetoverheveling Gezond in de Stad

101.792

P. van Bergen

Sociaal Domein

Totaal Programma 7

101.792

Budgetoverheveling Gezond in de Stad (€ 101.792)

Om in 2018 verdere uitvoering te kunnen geven aan de in 2017 opgestarte projecten zoals "bewegen naar werk", JOGG en AED's, is het noodzakelijk om de nog resterende Rijksmiddelen over te hevelen. Deze middelen moeten binnen 4 jaar besteed worden.